A.U.B. Geen circussen met wilde dieren in Mechelen

Op 24 september 2003

Ondergetekenden-gemeenteraadsleden wensen van de komst van circus "MALTER" naar onze stad gebruik te maken om Uw aandacht te vestigen op het onderstaande.

Ondanks een vorig jaar in het Vlaams Parlement goedgekeurde resolutie, waardoor in een nabije toekomst niet langer subsidies zullen toegekend worden aan circussen die werken met wilde dieren, ondanks een afsprakennota tussen de Vlaamse Minister van Cultuur en de Vlaamse Circussen die wijst op o.m. het belang aan respect voor het dierenwelzijn, en ondanks de in onze stad geldende afspraken dat slechts 2 circussen per jaar worden toegelaten, achten wij het toch noodzakelijk om naar circussen die met wilde dieren werken, een duidelijk afkeurend signaal te geven.

Naar voorbeeld van reeds meer dan 70 steden en gemeenten in ons land (met als bekendste voorlopers Antwerpen, Hasselt, Vilvoorde en Leuven), met verschillende politieke meerderheden aan het bewind, zouden wij inderdaad graag hebben dat het College van Burgemeester en Schepenen zou beslissen om met onmiddellijke ingang circussen met wilde dieren de toegang tot en op het grondgebied van de stad Mechelen en haar deelgemeenten resoluut te weigeren. Het College van Burgemeester en Schepenen is hiertoe bevoegd (één en ander moet zelfs niet eens in de gemeenteraad worden gestemd, al lijkt deze oplossing ons zeker niet ongenegen) en zou hiermee blijk geven van een diervriendelijk beleid.

Wilde dieren in circussen hebben geen educatieve functie (er wordt aan het publiek noch over het gedrag van deze dieren, noch over hun fysieke eigenschappen en leefgebied iets geleerd. Er wordt enkel getoond dat dieren in staat zijn om kunstjes te vertonen en dat mensen deze dieren kunnen temmen), circussen vervullen zeker geen rol in het behoud van bepaalde wilde soorten dieren (soms worden wel aan dierentuinen fokprogramma's opgelegd, maar uiteraard nooit aan circussen -die overigens werken met dieren die niet eens met uitsterven bedreigd zijn, dus daar gaat het eigenlijk niet over-. Bovendien kan het fokken van meerdere opeenvolgende generaties van dieren onder circusomstandigheden leiden tot fysische - en gedragsmatige aanpassingen van de dieren aan het kunstmatige circusleven) en het is absoluut onwaar dat bezoekers massaal zullen wegblijven als de wilde dieren uit het circus verdwijnen (ons eigen Mechelse circus "RONALDO" werkt zonder dieren en is erg succesvol, het befaamde "CIRQUE DU SOLEIL" eveneens).

Er wordt soms gesteld dat circusacts stimulerend zouden zijn voor dieren, maar kunnen wij ons niet de vraag stellen wat er zo stimulerend zou zijn aan trainingen waarbij dieren jarenlang kunstjes repeteren? Dieren die het overgrote deel van de dag doorbrengen in enge ruimtes vertonen vaak veelvuldig gestoord gedrag, dat niet kan voorkomen worden met wat afleidende stimuli.

Tevens wensen wij te wijzen op het veilgheidsaspect (wat als er een olifant of pakweg een leeuw uitbreekt) én de welzijnsbehoeften van wilde dieren: zij die in gevangenschap geboren zijn hebben geen andere welzijnsbehoeften dan hun soortgenoten die in de vrije natuur leven (het verschil tussen wilde - en gedomesticeerde dieren is immers van genetische aard en daar doet het al dan niet in gevangenschap geboren zijn niets aan af).

Wij hopen dan ook dat er naar de toekomst toe nog slechts circussen op ons Mechels grondgebied komen die of werken zonder dieren, of slechts met gedomesticeerde dieren, en hopen terzake op Uw steun te mogen rekenen.

Sophie ANGENOT (onafh.) en Marc HENDRICKX (N-VA)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is