Sport

De N-VA staat voor een echt ‘sport voor allen-beleid’: de stad moet de omstandigheden scheppen waarin alle Mechelaars (zowel de geëngageerde sporters, de niet-sporters en de sportkansarmen) levenslang kunnen sporten.
Voldoende accommodatie is een noodzakelijke voorwaarde om iedereen de mogelijkheid tot sporten te bieden.
Ook zorgen we ervoor dat de huidige infrastructuur in goede staat wordt onderhouden en blijft voldoen aan de nieuwe noden.
De infrastructuur optimaal gebruiken is nodig, waarbij een samenwerking met de scholen onontbeerlijk is.
De parkjes en pleintjes van onze stad kunnen eveneens fungeren als sportinfrastructuur.
Iedereen aan het sporten krijgen kan pas wanneer het aanbod zo omvangrijk mogelijk is.
Samen aan sport doen, brengt een hechtere samenleving alweer een stap dichterbij.

Concreet:

  • Verschillende instanties (sportcoördinator, wijkmanager, gebiedsregisseur, scholen, lokale sportclubs, jeugddienst) werken samen om sportevenementen op te zetten, optimaal te promoten en er een geslaagde actie van te maken.
  • Het beleid is erop gericht om waar mogelijk de versnippering tegen te gaan en toch zoveel mogelijk recreatieve sportmogelijkheden aan te bieden.
  • De stad streeft ernaar een zo groot mogelijk aantal sporttakken aan te bieden in alle sportinfrastructuren.
  • De sportinfrastructuur wordt optimaal onderhouden en benut en de toegangsprijs is sociaal aanvaardbaar teneinde te voldoen aan een sport voor allen beleid.
  • Van jongs af aan brengen we kinderen in contact met sport- en beweegbeleid. Dit kan al vanaf de buitenschoolse kinderopvang en multi-move projecten.

Nieuws over dit onderwerp

Nieuws uit AGB SAM: 1 december 2021

  Op 1 december vergaderde de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (in het kort: AGB SAM). Als zetelend lid voor N-VA houd ik de vinger aan de pols wat betreft de …