Discussie rond leegstand beslecht op kosten van...(o.a.) Mechelen

Op 15 mei 2004

Vorige week keurde het Vlaams Parlement het aangepaste decreet over de heffing op leegstand, verkrotting en verwaarlozing goed.

Hierdoor werden -eindelijk- een aantal knopen doorgehakt voor de problemen rond de Vlaamse leegstandsheffing (dewelke tot doel heeft de leegstand te bestrijden en zo de verloedering van de buurten tegen te gaan).Hoewel op het terrein goede resultaten werden geboekt -zoals in Mechelen-, was er toch veel discussie rond die leegstandsheffing. Veel eigenaars van woningen vonden immers dat zij onterecht een heffing in de bus kregen en dienden aldus massaal bezwaar in (met als gevolg vertraging in de opvolging door de administratie).

Na een jarenlange discussie over wat aan te vangen met die heffing, is plots de kogel door de kerk. De bestaande Vlaamse regelgeving blijft van kracht, maar wordt flink aangepast. Steden en gemeenten die dat willen kunnen een eigen leegstandsheffing invoeren, maar die moet dan strenger zijn dan de Vlaamse regelgeving. Wel wordt flink de bezem gehaald door de bestaande regelgeving.

De N-VA kan niet helemaal tevreden zijn met dit decreet..: er zijn nog minstens drie grote knelpunten.

Ten eerste kunnen we opmerken dat enkele essentiële zaken nog een verduidelijking in een uitvoeringsbesluit vragen. Daardoor lijkt het ons op dit moment bijna onmogelijk nog werk te maken van de leegstandsheffing.

Ten tweede wordt de regelgeving er niet transparanter op, omwille van de uitbreiding van het aantal schorsings- en vrijstellingsmogelijkheden. Dat zal mogelijk leiden tot nieuwe discussies en onduidelijkheden.

Tot slot én niet in het minst hebben wij vragen bij de 'bevriezing' van de aanslagjaren 2002 en 2003 (men kan slechts inkohieren tot en met aanslagjaar 2001). Gemeenten dreigen daardoor inkomsten mis te lopen, en voor de stad Mechelen alleen al loopt dit in de ettelijke honderduizenden EUR !

De problemen rond dit dossier worden momenteel bekeken door stadsambtenaar Xaveer DE CLERCQ, aangezien dit probleem ook zijn consequenties heeft voor het pandenbeleid van de stad.

Aangezien echter in de meerjarenplanning van de stad ca. 200.000 EUR / jaar is voorzien als opbrengst van deze leegstandstaks en de stad ingevolge de wijziging van dit decreet pas ten vroegste vanaf 2006 inkomsten terzake zal kunnen innen, kan men hier spreken van een minder-opbrengst van minstens...800.000 EUR ! ! !

De N-VA wil het in deze electorale periode niet eens zo ver drijven om achter deze maatregel een verkiezingsstunt te zien, neen, het is slechts de bevestiging van wat reeds jaren aan de hand is met "paars": op hoger federaal en Vlaams niveau wil men de cijfers doen kloppen en uitpakken met mooi ogende maatregelen, waarvan dan de rekening moet opgehoest worden door de lagere overheidsniveaus.

Als lid van de gemeenteraadscommissie "financiën" heeft Marc Hendrickx alvast dit punt laten agenderen...: de Mechelaar mag weten wat één en ander hem kost !

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is