Een sterke ploeg voor Mechelen

Op 25 oktober 2012

De onderhandelaars van de stadslijst VLD-GROEN-M+, N-VA en CD&V hebben na tien dagen
intensieve gesprekken beslist om Mechelen de komende zes jaar samen te besturen. Samen beschikken ze over een ruime meerderheid van 32 op 43 gemeenteraadsleden.
De afgelopen dagen werden deelakkoorden bereikt over een aantal belangrijke beleidsdomeinen.
Zo werd in een open sfeer verregaande convergentie bereikt op vlak van veiligheid, wonen,
mobiliteit, diversiteit, stadsvernieuwing, openbare werken en sociaal beleid.
Belangrijke, inhoudelijke knopen zijn ondertussen al doorgehakt. Tussen de drie lijsten is er nog geen exhaustief inhoudelijk akkoord, maar het vertrouwen is wel voldoende stevig om zich formeel te verbinden om Mechelen samen te besturen. De volgende weken zal er verder onderhandeld worden over een sterk, eenduidig en vernieuwend beleidsakkoord.

Focus op Mechelen
De samenstelling en de omvang van de toekomstige beleidsploeg is atypisch. Maar
eigenzinnigheid was de afgelopen jaren wel vaker een kenmerk van de Mechelse politiek.
Experimenteren, buiten de lijntjes kleuren en dwarsverbanden leggen heeft onze stad geen
windeieren gelegd. Ook nu geloven we dat deze coalitie Mechelen een sterke en positieve
dynamiek kan bezorgen.
Evident is deze samenwerking een lokaal engagement. Op hogere beleidsniveaus hebben we
vaak uiteenlopende en soms zelfs botsende politieke visies. Voor de drie partners is het duidelijk:
op het stadhuis gaat het de volgende zes jaar over Mechelen en al haar inwoners. Zonder
onderscheid. Ze gaan voor 100 procent werken aan een beleid dat niemand achterlaat en
iedereen kansen geeft.
Politiek akkoord over 20 krachtlijnen
De stadslijst VLD-GROEN-M+, NV-A en CD&V wijzen erop dat er inhoudelijk en diepgaand
onderhandeld wordt over het te voeren beleid. In tegenstelling tot elders, waar eerst de mandaten
worden verdeeld, hebben wij in Mechelen de goede gewoonte om te beginnen met een grondig
inhoudelijk gesprek. Op basis daarvan zijn al een aantal belangrijke krachtlijnen overeengekomen:

 1. Op sociaal vlak creëert het stadsbestuur de volgende legislatuur samen met private partners duizend extra kinderopvangplaatsen. Er komt een sociaal restaurant en meer noodwoningen. We blijven sterk inzetten op het activeren van mensen met een leefloon, onder meer met heel persoonlijke trajecten op maat. De strijd tegen de sociale fraude wordt opgevoerd.
 2. De stad investeert ook de komende zes jaar in een kwalitatieve openbare ruimte en in gemeenschapsvoorzieningen. Ze zal dit doen op basis van een meerjarig investeringsplan. We maken dit bij het begin van de bestuursperiode op. We voorzien daarbij een ruim inspraaktraject voor de Mechelaars.
 3. Perron M bouwen we uit als jongerensite. De buurt rond de Augustijnenstraat wordt een studentenwijk.
 4. Het vernieuwen van de Bruul tot een kwalitatieve winkelas van station tot Grote Markt is een topproject. In de site rond het Hof van Cortenbach en het gebied aan de overkant van de Onze-Lieve-Vrouwestraat realiseren we kwalitatieve woonerven met winkelfuncties.
 5. Er komt een uitgebreid netwerk van nieuwe stadstuinen en -parken. We vergroenen de stad, de thuis van vele gezinnen met kinderen.
 6. Gelet op de grondschaarste zullen we de komende jaren denser moeten bouwen en ook dichter bij het stadshart. Daarom gaan we de stad herkneden op maat van gezinnen met kinderen, met veel speelruimte en groen, veilige fiets- en voetpaden en autoluwe woonstraten. Er komen vier nieuwe woonwijken om de groei op te vangen: Carrefour, Keerdok, Comet en achter het station. Deze laatste wijk wordt een innoverende klimaatneutrale wijk.
 7. In het woonbeleid volgen we actief een tweesporenbeleid. Enerzijds houden we onze stad aantrekkelijk voor werkende gezinnen en tweeverdieners. Daartoe faciliteren we onder meer een woonaanbod voor deze mensen. Anderzijds waken we erover dat wonen betaalbaar blijft, zowel voor mensen met een bescheiden inkomen, jonge gezinnen als bijvoorbeeld eenoudergezinnnen. We realiseren hiervoor de volgende bestuursperiode zeker 100 sociale koopwoningen en daarnaast 300 extra sociale huurwoningen. Ook het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) wordt geactiveerd.
 8. In het eerste jaar van de bestuursperiode wordt een nieuw mobiliteitsplan voor de hele stad opgemaakt, op basis van het STOP-principe. Fiets- en voetpaden krijgen extra aandacht, vooral met het oog op minder mobiele mensen. We investeren in een fietspadennetwerk, verhuursysteem van fietsen en extra fietsenstallingen. Met De Lijn onderhandelen we een betere busbediening.
 9. De leesbaarheid van het autoluwe gebied in het stadscentrum wordt beter, onder meer met moderne bewegwijzering. Na ruime consultatie wordt bij het begin van de bestuursperiode het autoluwe gebied uitgebreid, onder meer met de IJzerenleen.
 10. In de woonwijken rond het centrum verminderen we de verkeersdruk, onder meer met eenrichtings- en doodlopende straten en met meer ruimte voor de zwakke weggebruikers. We doen dat op Nekkerspoel, de Oude Liersebaan en omgeving, de wijk Tervuursesteenweg en de wijk Mechelen-Zuid. In woonbuurten met grote parkeerdruk leggen we extra buurtparkings aan.
 11. De heraanleg van de Vesten is een prioritair dossier, evenals het vernieuwen van de Nekkerspoelstraat. Voor beide dossiers komt er intensief overleg met het Vlaamse Gewest
 12. We zijn een open stad, met veel diversiteit en die krijgt een volwaardige plaats in onze stad. Het stadsbestuur investeert in de eerste plaats in ontmoetingsplaatsen waar Mechelaars met verschillende achtergronden samen leven en ontspannen.
 13. Een intensief actieplan Nederlands zorgt ervoor dat meer Mechelaars onze taal machtig zijn. Dit is immers onontbeerlijk als hefboom naar emancipatie en sociale promotie. Tegen 2020 streven we ernaar dat 85% van de Mechelse kinderen het Nederlands als thuistaal hanteert.
 14. We benadrukken de komende jaren het Vlaamse en Nederlandstalige karakter van onze stad.
 15. In overleg met de jeugdverenigingen komt er een gestructureerde aanpak voor meer diversiteit in het klassieke jeugdwerk.
 16. We voeren een beleid tegen racisme en discriminatie in horeca, huisvesting en arbeidsmarkt. Dat beleid gaat verder dan alleen sensibilering. Inbreuken worden ook daadwerkelijk gesanctioneerd. We promoten gendergelijkheid en gaan in tegen seksisme, vrouwonvriendelijke denkbeelden.
 17. We werken verder met een integrale aanpak van veiligheid, waarbij we preventief inzetten op straathoekwerk, buurtopbouwwerk en -bemiddeling.
 18. Het politiewerk stoelt op een gemeenschapsgerichte aanpak, met aandacht voor diversiteit binnen het korps en de oprichting van een klankbordgroep vanuit de samenleving die erover waakt dat de vertrouwensband met de Mechelaars versterkt kan worden.
 19. De zorg voor veiligheid is de eerste taak van de politie, met aandacht naar alle vormen van geweldsdelicten, inbraken, intra-familiaal geweld en drugs. Ook verkeersveiligheid blijft een prioriteit.
 20. Het systeem van GAS-boetes wordt kritisch geëvalueerd, hun toepassingsgebied objectiever gemaakt. Ze worden alleen gebruikt om echte overlast of kleine vormen van criminaliteit aan te pakken en niet om jongerengedrag te sanctioneren.

 

Verder werken
De volgende weken zal er verder onderhandeld worden over onder meer cultuur, financiën, jeugd,
senioren, economie, toerisme, wijk- en dorpszaken en inspraak. De partijen hopen hun
werkzaamheden te kunnen voltooien in de tweede helft van november. Op dat moment zal het
integrale bestuursakkoord worden bekend gemaakt.
Vannacht is er ook een akkoord bereikt over het verdelen van de mandaten. Deze ziet er als volgt
uit:

Voor de stadslijst vld-groen-m+:
5 uitvoerende mandaten (waaronder burgemeester en OCMW-voorzitter)
Voorzitter woonpunt

Burgemeester, OCMW-voorzitter, Welzijn, Leefmilieu, Mobiliteit, Energie, Jeugd en gezin,
Ontwikkelingssamenwerking, Landbouw, Personeel, Ruimtelijke planning, Wonen en
stadsvernieuwing, monumentenzorg, Patrimonium, Nieuwe parken en stadstuinen, Cultuur en
toerisme, Kunstonderwijs en Communicatie

Voor NV-A:
3,5 uitvoerende mandaten
Voorzitter Kleine Landeigendom
Economie, Werk, Sociale economie, Openbare werken, Wijk- en dorpszaken, Burgerzaken,
Begraafplaatsen, Juridische zaken, Diversiteit, Inburgering, Gelijke kansen, Onderwijs,
Administratieve vereenvoudinging, Nekkerhal

Voor CD&V
1,5 uitvoerende mandaten
Financiën, ICT, Preventie, Sport

Bart Somers
Marc Hendrickx
Walter Schroons

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is