Fietsen door Mechelen: vanzelfsprekend of gekkenwerk

Op 16 maart 2004

(Dit is de perstekst van een persconferentie die op 16 maart 2004 gegeven werd door N-VA Mechelen. Bijhorende foto's, presentaties en meer teksten kunnen op eenvoudig verzoek verkregen worden bij de contactpersonen)

De N-VA Mechelen heeft een kern van geestdriftige fietsers. Op basis van een aantal negatieve fietservaringen besloten we het fietsbeleid en de huidige fietsvoorzieningen onder de loep te nemen. Gewapend met een fiets, camera, potlood en papier trokken we op pad.

We spitsten ons toe op vier punten:

Accommodatie fietsenstallingen

We gingen de aanwezigheid en kwaliteit van fietsenstallingen na, in het stadscentrum en bij de stations. Het bleek dat fietsenstallingen bij de organisatie van de infrastructuur stiefmoederlijk behandeld worden. De bestaande fietsenstallingen zijn vaak slecht onderhouden, onvoldoende in aantal, zelden overdekt en nooit bewaakt. Ook is de aanwezigheid van een fietsenstalling zelden duidelijk aangegeven.

 • N-VA pleit voor beter onderhoud en herstel van de bestaande stallingen, signalisatie die de beschikbaarheid van een stalling duidelijk maakt én vraagt de aanleg van een overdekte en bewaakte stalling op een centraal gelegen plaats in het stadscentrum.

Pijnpunten: toppers fietsonvriendelijkheid en -onveiligheid.

Tijdens onze verkenningen werden we met vele pijnpunten geconfronteerd. Een fietsonvriendelijke aanleg leidt tot gevaarlijke situaties en lokt eventueel verkeersovertredingen uit. Hier volgt onze top-5.

  1. Pauwels: zeer gevaarlijke oversteek over de R6;
   afslaande automobilisten verwachten niet altijd fietsers.

  2. Louizapoort: onmogelijk om veilig en reglementair van de Van-Benedenlaan naar de
   Schuttersvest door te rijden of naar de Louizastraat af te slaan.

  3. Nekkerspoel: in één woord: onoverzichtelijk ! Ingewikkelde fietsroute voor wie van Zandpoortvest naar Nieuwendijk wil.

  4. Koning-Albertplein: louter symbolische markering van een fietspad;
   er blijven gevaarlijke op- en afritten;
   gevaarlijke oversteek van de aangrenzende straten.

  5. Ragheno: onhandige fietsweg voor wie van Hanswijckstraat naar Muizen wil

Meest voorkomende opmerkingen bij fietsroutes naar de deelgemeenten.

Uit ons onderzoek van de fietstrajecten richting deelgemeenten blijkt dat een aantal problemen vaak terugkeren. Een overzichtje.

  1. Fietspaden met dubbele rijrichting langs drukke verkeerswegen creëren extra risico's.

   • N-VA vraagt een fietspad in elke rijrichting waar mogelijk.

  2. Signalisatie laat vaak te wensen over: abrupte overgangen van een fietspad naar de rijweg worden niet aangekondigd; ook oversteekplaatsen zijn in een aantal gevallen slecht aangegeven.

   • N-VA vraagt duidelijke signalisatie van overgangen en oversteekplaatsen.

  3. Fietspaden worden - vooral in de binnenstad - slecht of helemaal niet gevisualiseerd. Markeringen die er zijn, zijn niet altijd even goed onderhouden.

   • N-VA pleit voor een duidelijke markering van fietspaden in alle straten voor doorgaand verkeer én vraagt degelijk onderhoud van markeringen.

  4. Parkeren op het fietspad.

   • N-VA vraagt strengere controles op parkeerders die de doorgang van andere weggebruikers belemmeren.

  5. Sommige straten bieden ruime parkeergelegenheid, maar bieden geen plaats aan een fietspad.

   • N-VA vraagt een beter evenwicht tussen parkeerplaatsen en fietspaden.

  6. Werven op de openbare weg blokkeren al te vaak de doorgang voor voetgangers en fietsers.

   • N-VA vraagt strengere controles op uitbouw werven op de openbare weg.

  7. Op sommige plaatsen in de stad verloopt het verkeer de hele tijd chaotisch omdat de beschikbare capaciteit oververzadigd is. Een overdaad aan auto's weegt sterk op het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer..

   • N-VA vraagt werk te maken van een autoluwe stad, maatregelen te nemen om de intensiteit van het autoverkeer te verminderen.

  8. Om te eindigen met een positieve noot: aan enkele kruispunten zijn fietsblokken aangebracht: deze garanderen een vlottere en veiligere doorstroming van fiets- én autoverkeer.

   • N-VA vraagt een ruimere toepassing van deze fietsblokken.

Mobiliteitsplan Mechelen

In het Mechelse Mobiliteitsplan, opgesteld in 2000, werd een ambitieus fietsroutenetwerk voorgesteld:

  1. herwaardering van de bestaande fietsinfrastructuur over tientallen kilometers.

  2. flink wat kilometers nieuwe fietsinfrastructuur komen,

  3. 8 nieuwe oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers

  4. het fietsvriendelijker maken van een dertigtal kruispunten.

Het aantal uitgevoerde plannen is helaas op dit ogenblik zeer beperkt. Dit duidt erop dat men de daadwerkelijke uitvoering niet voldoende belangrijk acht.

Besluit: er is nog werk aan de winkel.

  Het plan voor een fietsroutenetwerk uit het Mobiliteitsplan Mechelen dateert van 2000. Dit is een goed plan, maar we hebben vastgesteld dat het met de realisatie ervan helemaal niet zo'n vaart loopt: hier blijft men rijden in eerste versnelling.

  Ook in heel wat andere straten ,die niet expliciet opgenomen zijn in het actieplan van het fietsroutenetwerk, kan de toestand voor de fietser verbeterd worden door werk te maken van onze voorstellen.

  (powerpoint: besluiten)

  (voor meer informatie, contacteer Katleen Den Roover, Johan Vander Elst, of Mark Van Mullem)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is