Mechelse N-VA blijft bij besluit: "CROSS BORDER LEASE" is geen spek vo

Op 2 november 2003

Op een inderhaast bijeengeroepen spoedvergadering, heeft het bestuur van de Mechelse N-VA beslist haar gemeenteraadsfractie op te dragen om bij een mogelijke stemming rond het "Cross Border Lease"-stelsel, tegen te stemmen.De haalbaarheidsstudie of zgn. "transactiebeschrijving" ligt thans voor en op basis daarvan is het zgn. "Primair Besluit" te treffen door de gemeenteraad, dit is de goedkeuring om door te gaan met de transactie en het geven van de opdracht aan het College van Burgemeester en Schepenen om binnen het in de voormelde "Transactiebeschrijving" vastgelegde kader de concrete overeenkomsten te onderhandelen en te sluiten.

Zoals geweten was de N-VA van in den beginne zéér kritisch over het "C.B.L."-voorstel. Alleen al om ethische redenen (waarom als stedelijke overheid meewerken aan een systeem dat, hoe je het ook draait of keert, belastinggeld onttrekt aan een andere overheid? Waarom komt er geen 100 % duidelijkheid over de herkomst der gelden, die dus even goed van wapenfabrikanten of maffieuze concerns kunnen komen?) zagen wij één en ander niet zitten, maar mits aan een aantal voorwaarden zou voldaan zijn, hadden wij misschien toch nog kunnen overwegen om -in het belang van Mechelen- mee te stappen in deze risico-volle onderneming.

Er is echter aan geen van onze voorwaarden tegemoet gekomen, dus hebben wij het helemaal niet moeilijk om tegen te stemmen.

Onze vraag tot het afsluiten van een allesdekkende verzekering, is zelfs niet eens onderzocht. De zgn. "arranger", die zelf naar schatting meer dan 3 miljoen USDollar zou opstrijken bij een succesvol afronden van dit "C.B.L."-project, heeft zelfs niet eens de moeite gedaan een aantal offertes van internationale herverzekeraars voor te leggen, en onze vraag werd door een aantal plaatselijke politici gewoon weggelachen. Als gemeenteraadsleden is het nochtans onze plicht om als een goed huisvader te waken over de financiën van de stad in huidige en toekomstige tijden, en als dat mits een goede verzekering kon, dan waren toch die risico’s ingedekt. Meerderheidspartijen VLD & CD&V hebben dus blindelings aanvaard wat de "arranger" hen voorlegde, maar dat is hun probleem, niet het onze.

Tevens verzochten wij onze meerderheidspartners om duidelijk een aantal sociale projecten, bijkomende speelpleintjes voor de lokale jeugd én bijkomende sportinfrastructuur op poten te zetten met de te verwachten opbrengst, maar opnieuw vonden wij geen gehoor en bleek de te verwachten opbrengst al op voorhand te zijn bedoeld voor enkele normale -, reguliere werken. Nochtans hadden wij gewaarschuwd om de te verwachten opbrengst niet in te schrijven in de meerjarenplanning, alvorens de deal rond was, hierin later gevolgd door een omzendbrief van de (Gemeenscaps)Minister van Binnenlandse Zaken, maar ook hier had men geen oren naar.

Als thans blijkt dat men zelfs binnen het College van Burgemeester en Schepenen, waar zoals U weet de N-VA geen deel van uitmaakt, geen unanimiteit kan worden bereikt (Agalev liet weten zich te zullen onthouden), dan moet men de hete appel niet naar ons doorschuiven.

Bovendien moet duidelijk zijn dat dit niet in de coalitie-overeenkomst opgenomen punt op een autonome wijze moet kunnen worden beoordeeld door alle meerderheidspartners.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is