Museum van Deportatie en Verzet

Op 18 juli 2002

Honderdduizenden euro subsidie maar geen Nederlandstalige webstek ! ! !

Het in de voormalige "Dossinkazerne" aan de Mechelse Goswin de Stassartstraat gevestigde "Joods Museum van Deportatie en Verzet", trekt jaarlijks duizenden bezoekers (vooral scholieren) van over gans Vlaanderen (en elders).

Dat is natuurlijk de Vlaamse Gemeenschap in het algemeen, de Vlaamse Regering in het bijzonder niet ontgaan: het op een didactisch verantwoorde wijze aandacht besteden aan onmenselijke gebeurtenissen uit een zeer duistere periode van de mensheid in de afgelopen eeuw, verdient het te worden ondersteund.

Jaarlijks wordt het voormelde museum dan ook met een ruime subsidie bedacht (voor 2002 beliep deze vanuit de Vlaamse Gemeenschap op € 371.840,29 (of 15 miljoen voormalige Bfr.)).

Ook de stedelijke overheid doet haar duit in het zakje: Mechelen schonk in 2002 zo'n kleine € 15.000,- (of 600.000 voormalige Bfr.) en erkent daarmee de waarde die het hecht aan het hebben van zo'n museum op het eigen grondgebied.

Naast nog een heleboel particuliere schenkers en verenigingen kan het "Joods Museum van Deportatie en Verzet" momenteel ook genieten van projectgebonden subsidiëring vanuit de Franstalige Gemeenschap en vanuit de E.U.: telkens € 10.000,- (of zo'n 400.000 voormalige Bfr.) vloeit naar deze 2 projecten.

Door de conservator (dhr. ADRIAENS) wordt tevens bevestigd dat er heden ten dage een nauwe samenwerking is met de Duitstalige Gemeenschap van België (via praktische ondersteuning en publiciteit), wat zich doet gevoelen in én een opmerkelijke stijging van Duitstalige bezoekers aan het museum, én de tewerkstelling van 2 Duitstalige medewerkers.

Dit alles is lovenswaardig en komt de studie van het anti-semitisme en de judeocide ten goede.

Nochtans was de verbazing bij ondergetekende erg groot bij de vaststelling dat het "Joods Museum van Deportatie en Verzet" geen Nederlandstalige webstek heeft, maar slechts een ééntalig Engelse !

Via www.cicb.be (voor de goede orde: hun e-post-adres is infos [at] cicb.be) kan je via de virtuele weg aardig wat informatie vinden over het "Joods Museum van Deportatie en Verzet", maar gelet op het vrij academisch getinte taalgebruik is het sterk te betwijfelen of jongeren zich deze intellectuele inspanning zullen getroosten, nog los van het feit dat er een heel groot deel van de bevolking de Engelse taal onvoldoende machtig is.

De pedagogische doelstellingen die men nastreeft met het museum (als daar zijn: jongeren waarschuwen voor de gevaren van het soms aanlokkelijke neofascisme onder allerlei gedaanten, een antwoord zoeken op tal van aan WO II-gerelateerde vragen, het verschijnsel genocide belichten in al haar vormen, het nastreven van een mondiale ingesteldheid van jongeren, het beogen van een kritisch opstellen t.a.v. slogans en leidinggevende figuren, enz. enz. enz.), worden door het ontbreken van een Nederlandstalige webstek ernstig gehypothekeerd.

Bovendien kan men zich de vraag stellen of dit wel kan: grotendeels draaien op subsidies vanuit de Vlaamse Gemeenschap en de op het web surfende Vlamingen dus niet op een correcte manier kunnen voorthelpen in hun eigen Nederlandse taal.

Voorts tart het toch elke verbeelding dat in deze moderne tijden geen voor iedere Vlaming, los van opleidingsniveau of talenkennis, toegankelijke - en in begrijpbare taal gestelde webstek voorhanden is, waar wel inspanningen werden geleverd voor het internationale publiek (dat er zonder twijfel is en dat zonder de minste twijfel verdient op degelijke wijze te worden geïnformeerd).

Niemand stelt de subsidies in vraag (en gelukkig maar). Niemand heeft zich (even gelukkig maar) te moeien met de inhoudelijke manier waarop het museum het verhaal van een volkenmoord, van de genocide op de joden brengt, of hoe de kazerne waarin 25.257 joden en 351 zigeuners werden bijeengebracht om naar Auschwitz gedeporteerd te worden in het kader van de "Endlösung", wordt gebruikt om te tonen wat nooit mag vergeten worden.

Als gemeenteraadslid behoud ik mij echter wel het recht voor om vragen te stellen bij het gebruik van subsidies die de stad verstrekt, met het oog op het zo functioneel mogelijk maken daarvan.

Ook zal ik partij-genoot en Vlaams Parlementslid Kris VAN DIJCK verzoeken om de Vlaamse Regering te interpelleren desbetreffend: als Vlaming voel ik mij tekort gedaan in mijn fundamenteel recht in eigen taal informatie verstrekt te zien door een instelling die grotendeels draait op (Vlaams) overheidsgeld.

En opdat spoedig ook een Nederlandstalige webstek voorhanden zou zijn (en meer: ook een Franstalige - en Duitstalige - lijkt mij een absoluut minimum), wil ik de druk op de ketel wat opvoeren en zal ik Conservator ADRIAENS (die, het weze duidelijk, voor het overige enorm nuttig werk levert en schitterend presteert) met de neus op de feiten blijven drukken terzake, na dit al enkele maanden (tot op heden tevergeefs) in alle stilte gedaan te hebben...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is