Overstromingsgebieden in Zenne-valei

Op 16 november 2002

Als lid van de milieuraad en bestuurslid van de N-VA Mechelen wijst Eric D'hiet op de catastrofale ecologische gevolgen van het inrichten van overstromingsgebieden in de Zennevallei te Heffen, Leest en Hombeek.

N-VA Mechelen steunt volledig zijn standpunt en zal ter zake het Mechels stadsbestuur op haar verantwoordelijkheid wijzen.

Het Sigma plan opgesteld in 1977 na de overstromingen van 1976 moest het gehele Zeescheldebekken beveiligen tegen storminvloeden vanuit de Noordzee.

Na de dijkverhogingen tot op " Sigma " hoogte wordt het eerste plan nu geactualiseerd. De studie is nu aan de gang en loopt tot juni 2003. En in de eerste fase worden nu gebieden geselecteerd die in aanmerking kunnen komen voor het inrichten van zogenoemde " gecontroleerde overstromingsgebieden of G.O.G.'s "

Deze onbewoonde en laaggelegen gebieden moeten bij abnormaal hoog tij het teveel aan water bergen zodat plaatselijk,als verder stroomopwaarts het waterpeil van de rivier daalt. Daardoor wordt de overstromingkans van deze gebieden kleiner.

Noodzakelijk voor G.O.G.'s zijn " overloopdijken ", lager dan de Sigma hoogte van de rivierdijken en ringdijken (of binnendijken) die op Sigma hoogte worden gebracht om de achterliggende dorpen en gehuchten ten beschermen tegen het water.

Concreet voor Mechelen betekent dit dat zowel in de Dijle- als in de Zennevallei overstromingsgebieden worden gezocht.

Eric D'hiet heeft deze mogelijke gebieden rond de Zenne, tussen Zennegat en Zemst op kaart gezien en wijst er op dat gezien de vervuilingsgraad van de Zenne een ware ecologische ramp het gevolg zal zijn.

Wat nu door de Zenne stroomt is rioleringswater tot de hoogste graad vervuild met zowel organisch als anorganisch materiaal dat naast o.a. zware metalen ook giftige koolwaterstoffen bevat.

Zolang het Brussels gewest er niet in slaagt zijn rioleringswater gezuiverd naar Vlaanderen te sturen, er zelfs niet in slaagt een aannemer aan te duiden voor de sinds lang voorziene bouw van het immens grote waterzuiveringstation in Brussel Noord, mag de provincie Antwerpen, de stad Mechelen en alle betroffen gemeenten nooit toestemming geven tot het realiseren van deze overstromingsgebieden.

N-VA Mechelen zal er bij het stadsbestuur op aandringen een resolutie in deze zin te richten aan de administratie van Waterwegen en Zeewezen en aan alle instanties en instellingen die aan de plannen werken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is