Programma

Op 23 september 2006

In juni 2006 stelden we Mechelen in een open congres onze Torenprioriteiten voor. Vandaag gaan we nog een stap verder. Elk van onze prioriteiten werd vertaald in concrete beleidsplannen. Vanuit één groot aandachtspunt: het zijn geen losse projectjes, maar er zit steeds een beleidsvisie achter. Per domein vermijden we een "ad hoc" beleid met puntjes en projectjes, maar stellen we een visie op waarbinnen concrete maatregelen kaderen.

Onze beleidsprioriteiten komen niet zomaar uit de lucht vallen. Onze militanten en raadsleden leven al jaren tussen de mensen. En ook tijdens onze contacten met de vele aanwezigen op onze praatcafé’s, in talrijke ontmoetingen met mensen en organisaties uit onze stad en op ons massaal bijgewoond congres van juni laatstleden, hebben we goed geluisterd naar wat de Mechelaars bezig houdt. Wij engageren ons om die dromen naar tastbare resultaten te vertalen. De voorstellen en visieteksten werden goedgekeurd op het recentste open bestuur van CD&V/N-VA.

In wat volgt geef ik u onze krachtpunten rond werken-wonen-leven-leren "op maat van de Mechelaars". Dit wordt bovendien vooraf gegaan door enkele vernieuwingen omtrent participatie en inspraak, die geen afbreuk doen aan het behoud van andere inspraakkanalen.

U vindt enkele punctuele voorstellen. Maar wij hechten enorm veel belang aan het feit dat dit geen loshangende projectjes zijn. Er steekt een visie achter. Zowel een visie op Mechelen, als een visie op hoe je betrouwbaar aan politiek doet. Wie alles belooft, zal niets doen. Wie alles belooft, kan immers niet kiezen. Wij maken keuzes. Ook in de andere punten van ons programma is die duurzame visie steeds de toetssteen.

Het volledige programma kunt u lezen op de website. Aan de Mechelaars om te oordelen of we dit ook in praktijk zullen mogen brengen, voor én met alle stadsgenoten.

 • Inspraak en participatie: geen bezigheidsterapie.

  • Inspraak is voor ons: vooraleer te beslissen eerst luisteren naar de mensen en diegenen die de materie kennen, vervolgens beslissen, en ten slotte die beslissing consequent uitvoeren. Zonder nadien terug te moeten krabbelen.

  • Particpatie: wat verenigingen of vrijwilligers doen, moet de stad niet in hun plaats overnemen, maar moet ze ondersteunen.

  • De adviesraden worden au serieux genomen.
   Daartoe krijgen de adviesraden spreekrecht op de gemeenteraad.

  • Ook de wijk- en dorpsraden krijgen spreekrecht op de gemeenteraad.

  • Voor elk advies dat niet gevolgd wordt, wordt die beslissing verantwoord.

 • Leren: de lat in het onderwijs ligt gelijk, nu moet ze hoger.

  • Gezondheid wordt gestimuleerd. De stad ondersteunt logistiek een wekelijkse fruitdag per school (gezonde voeding) en ondersteunt een netoverschrijdend schooltornooi in samenwerking met KV Mechelen (gezond bewegen).

  • Er komt een time-out project voor moeilijke leerlingen, zodat zowel de klasgenoten, de leerkracht, als de betreffende leerling een adempauze krijgen.

  • Minstens één schooluitstap per jaar in Mechelen (Technopolis, Speelgoedmuseum, Planckendael, ...) wordt voor ouders van kinderen in Mechelse scholen gratis.

  • De "scholenbereikbaarheidskaart" geeft de veiligste routes naar school aan.

  • Het zwemvervoer blijft netoverschrijdend en gratis, bosklassen worden gesubsidieerd.

  • Het hoger onderwijs wordt mee in het OOM opgenomen.

 • Wonen: betaalbaar wonen met prioriteit voor wie al in Mechelen leeft.

  • Een grondenfonds vermijdt speculatieve prijzen en laat toe dat Mechelaars voorrang krijgen bij het aankopen van grond tegen een vaste prijs.

  • De sociale mix moet niet beperkt blijven tot Mechelen. De bouwmaatschappijen mogen dus de stadsgrenzen overschrijden.

  • Nieuwe woonuitbreidingsgebieden worden enkel gefazeerd aangesneden, en pas nadat de begeleidende maatregelen ten voordele van de huidige buurtbewoners concreet genomen zijn.
   Met name rond mobiliteit ligt hier een belangrijke opdracht voor de stad.

  • Renovatiepremies enerzijds en belastingen op leegstand anderzijds pakken verkrotting en leegstand aan.

 • Werken met LEF in een goed economisch klimaat.

  • Het Lokaal Economisch Forum betrekt alle actoren (ondernemers, sociale organisaties, hogescholen, werkgeversorganisaties, middenstandsorganisaties) bij het uitwerken van een sociaal-economisch masterplan voor Mechelen.

  • Dit masterplan gaat uit van de prioriteiten

   • Bereikbaarheid

   • Veiligheid

   • Benutten vd. schaarse ruimte

   • Werkgelegenheid

  • Fiscaliteit moet dienen om een visie te realiseren. Een eenvoudige en doorzichtige fiscaliteit ondersteunt dus bovenstaande prioriteiten. Wij pleiten voor een belasting gebaseerd op tewerkstelling per m², met verzachtende overgangsmaatregelen voor wie hierdoor meer betaalt.

  • De stad zorgt voor eigen hefbomen om dit beleid te ondersteunen, o.a. door bedrijfsgronden te verwerven en te beheren.

 • Leven in Mechelen: een VIP-plan voor elke Mechelaar.

  • Veiligheid blijft prioritair.

   • Voorkomen is beter dan genezen. Het veiligheidseffectenrapport (een eenvoudige checklist) wordt verplicht voor alle overheidswerken, zodat onveiligheid vooraf vermeden wordt ipv achteraf opgelost.

   • De verhoogde aandacht voor politie op straat blijft behouden.

   • Aanpakken van overlast door gemeentelijke administratieve sancties, laat toe snel en kordaat te bestraffen.

  • Netheid met respect voor de bewoners.

   • Elke wijk krijgt maandelijks een grondige kuisbeurt.

   • Sluikstort wordt strenger aangepakt in samenwerking met de wijkagent.

   • Alle glasbollen gaan ondergronds en hun schachten worden geluidsarm gemaakt.

  • Mobiliteit in elke buurt.

   • Buurtmobiliteitsplannen op maat van de buurt worden opgemaakt met de grootst mogelijke inspraak van de buurtbewoners.

   • Parkeren in de binnenstad wordt opnieuw draaglijk.
    Bovengronds worden de parkeerplaatsen maximaal gereserveerd voor bewoners en mensen die kort in de stad moeten zijn, bv om iets bij de winkelier op te pikken.
    Ondergronds of aan de rand worden bijkomende plaatsen voorzien.
    De totaliteit van het aantal parkeerplaatsen in de binnenstad kan daardoor stijgen, zonder het autoluwe karakter in gevaar te brengen.

  • Bruisend Mechelen.

   • Fuiven en festivals zorgen voor een bruisend Mechelen. Dit gebeurt met respect voor de rust en de leefbaarheid van de omwonenden.

   • Cultuurbeleving en verenigingsleven bevorderen de cohesie in onze samenleving, en worden in functie daarvan gesubsidieerd.

   • Bij sportprestaties wordt eerder een materiaalcheque dan een zoveelste beker geschonken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is