Wat bezielt schepen Lamon?

Op 12 oktober 2002

Onder de vorige bestuursmeerderheid van CD&V, SP & AGALEV drukte dhr. Schepen LAMON in het kader van het ruimtelijk structuurplan er door dat de parkzone van het voormalige kasteeltje ‘BEAU-LIEU’ (een hectarengroot domein tussen de Battelsesteenweg en de Dijle enerzijds, de sociale woonwijk Bethaniënpolder en de Neerweg in Battel anderzijds) werd geselecteerd als een zone voor ontwikkeling van een combinatie van woningen, kantoren en diensten.

Toen reeds waarschuwde ik het (toenmalige) College van Burgemeester en Schepenen, de (toenmalige) Gemeenteraad en de buurtbewoners dat dit een tegenstrijdige beslissing was.

Tegenstrijdig, omdat het grootste gedeelte van het woonuitbreidingsgebied Bethaniënpolder (gezien de ligging in de vallei van de Dijle) aangeduid is als een zone voor een open ruimtebestemming.  Tegenstrijdig, omdat het ingaat tegen het streven naar het behoud van de weinige groene longen die de stad nog heeft.  Tegenstrijdig, omdat het deels ingaat tegen de ambitieuze plannen rond het jaag- en wandelpad langs de Dijle.  Tegenstrijdig omdat het de belangen van de bewoners van de sociale woonwijk Bethaniënpolder enerzijds, deze van de wat meer rustigere straten aan de voorzijde van Battel anderzijds schendt en zelfs deze mensen tegen elkaar doet opzetten.

Op de vorige gemeenteraad eind september stond er op de agenda een punt m.b.t. de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor deze site.  Ik verzette mij voorafgaandelijk de gemeenteraad hevig tegen de behandeling van dit punt, omdat de zo geprezen inspraak van de burger hier duidelijk met de voeten werd getreden, waar er immers niet eens gepolst werd naar de mening van de omwonenden.  Het punt werd dan ook afgevoerd, met de belofte minstens eerst een bewonersvergadering te houden dienaangaande, om de bewoners van de buurt optimaal te betrekken bij het ontwerpproces.

Groot is mijn verbazing thans te merken dat schepen LAMON (Agalev) enorme -, nooit eerder geziene haast blijkt te hebben in en met dit dossier: hij roept nu maandag een buurtvergadering bijéén (om 20 u. in de basisschool aan de Battelsesteenweg nr. 259), om er de juiste bedoelingen en intenties van het stadsbestuur en het geplande verloop van het ontwerp voor het ruimtelijk uitvoeringsplan toe te lichten.

Blijkbaar is voor deze bewonersvergadering erg selectief uitgenodigd: sommige omwonenden ontvingen inderdaad een uitnodiging, anderen dan weer niet (bvb. de overzijde van het parkje en de daaraan aansluitende Landweg werd "vergeten").  Daarenboven is uitgenodigd op een wijze die niet meer zou mogen kunnen: ik heb samen met collega Bart DE NIJN zelf vorige gemeenteraad gevraagd en bekomen dat het reglement op de wijkraden en – vergaderingen werd aangepast met de verplichting de mensen steeds minstens acht dagen op voorhand uit te nodigen én tegelijkertijd de uitnodiging ook op de webstek van de stad te plaatsen (aan geen van deze voorwaarden is voldaan).

Daarenboven vind ik het vreemd dat schepen LAMON er de juiste bedoelingen en intenties van het stadsbestuur wil komen toelichten, waar hij in het verleden op concrete vragen mijnerzijds steeds afwijkend of helemaal niet antwoorden wou.

Ik volg dit dossier al vele jaren en weet dat de buurt niet wil dat er iets veranderen zou aan het domein, laat staan dat er exclusieve villa’s en nog maar eens een kantoorgebouw zouden neergeplant worden.

Als lid van de alliantie VLD/N-VA wijs ik er bovendien op dat wij de Battelaars voorafgaandelijk de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000 naar hun mening vroegen in dit dossier en zowat 90 % van de respondenten vond dat de site moest behouden blijven zoals ze er nu bijligt.

Als voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij ‘M.G.W.’ verkocht ik een tijdje terug een klein deel van het gebied aan ‘AQUAFIN’, die er waterwinningsgebied van maken en daardoor eigenlijk meehelpen aan de bescherming ervan.  Ik ben bekommerd om de open ruimtebestemming aan de Dijle-vallei en wens niet mee te werken aan ideëen van projectontwikkelaars allerhande.

Ik begrijp dan ook niet goed waar een zichzelf ecologist noemende schepen LAMON naar toe wil en waarschuw hem in dit dossier niet te ver te gaan, waar de Battelaars zich niet zomaar zullen laten doen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is