gemeenteraadsleden vragen standpunt over CBL

Op 23 augustus 2003

Liers en Mechels gemeenteraadslid vragen hun respectievelijke stadsgenoten-Ministers naar duidelijk standpunt Vlaamse Regering inzake "C.B.L."

Frank BOOGAERTS uit Lier en Marc HENDRICKX uit Mechelen, beiden gemeenteraadslid voor de N-VA in hun stad, verzoeken hun respectievelijke stadsgenoten-Ministers, Mw. Marleen VANDERPOORTEN en Dhr. Bart SOMERS, om samen met de Vlaamse Regering nu eindelijk een duidelijk en eensgezind standpunt te willen innemen met betrekking tot de zgn. "Cross Border Lease"-problematiek.

Eind juni ll. verzocht de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten de Vlaamse Regering hier middels een open brief reeds toe, doch hierop kwam tot op heden geen officieel antwoord.

Op de laatste gemeenteraad voor het verlof, werd de stemming over de voortzetting van het "C.B.L."-dossier in de Mechelse gemeenteraad reeds verdaagd, dit op vraag van Marc HENDRICKX (N-VA), die er zijn collega's op wees dat bevoegd Minister Ludo SANNEN (Agalev) her en der had laten uitschijnen dat die steden en gemeenten die aan een "C.B.L."-project werken, naar de toekomst toe misschien wel eens geen overheidsubsidiëring voor het onderhoud van hun rioleringen meer zouden krijgen, wat natuurlijk een flinke hap op de borrel zou kunnen schelen en al meteen de mogelijke opbrengst van een "C.B.L." al voor grote mate zou hypothekeren. Marc HENDRICKX vroeg toen in publieke zitting aan de aanwezige Minister-President Bart SOMERS om met zijn Vlaamse Regering snel een duidelijk een helder standpunt te willen formuleren, in navolging van wat ook de V.V.S.G. vroeg. De verdaging van het punt had natuurlijk grote gevolgen voor gans het dossier, waar Mechelen de leiding neemt van een groep steden en gemeenten uit de regio en nu zelf eerder aarzelend overkomt.

Liers gemeenteraadslid Frank BOOGAERTS heeft dit aangegrepen om op de laatste gemeenteraad in Lier hetzelfde te vragen aan een eveneens aanwezige Minister Marleen VANDERPOORTEN, zodat het nu afwachten is op een reactie van die Vlaamse Regering.

Dienaangaande is het zeer interessant er de notulen van de Commissievergadering "Leefmilieu en Infrastructuur" (met nr. 276) van het Vlaams Parlement van 3 juli ll. op na te lezen (zie http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/handelingen/2002-2003), waar bevoegd Minister SANNEN zelf zegt dat hij aan de Regering zal vragen of ze bereid is om een duidelijk standpunt in te nemen over de wenselijkheid van het systeem, maar waar hij alweer bijzonder vaag is m.b.t. de criteria van subsidiëring van stedelijke en gemeentelijke rioleringsnetwerken.

Frank BOOGAERTS en Marc HENDRICKX wijzen er op dat het ook wenselijk zou zijn de reacties van de Europese Unie op dit dossier te bestuderen, alsook de Nederlandse overheid te vragen hoe het komt dat ze tijdens de paarse regeringsjaren zo wild enthousiast waren over het systeem, maar nu, na een paar jaren, reeds een heel andere klok luiden. Tevens stelt zich de vraag waarom de Vlaamse Regering geen steunpunt organiseert waar de gemeenten terechtkunnen voor assistentie, gelet op de complexheid van de materie. Momenteel bevinden zich her en der projecten in hun startfase, maar is er geen coördinatie, laat staan dat de ene groep van gemeenten hun kennis en info deelt met een andere groep.

Tot slot herinneren Liers en Mechels gemeenteraadslid BOOGAERTS en HENDRICKX (N-VA) aan het feit dat bij de verkoop van rioleringen de Amerikaanse investeerders een eigendomscertificaat zullen eisen, maar dat bij een eigendomscertificaat een bodemonderzoek hoort. Op dit ogenblik kan er geen eigendomscertificaat worden afgeleverd zonder bodemonderzoek...: de "OVAM" heeft reeds gewaarschuwd dat het afleveren van zo'n certificaat erg duur is en in dit geval enkele jaren kan duren ! ! !

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is