Openbare ruimte

N-VA wil de leefbaarheid van de stad en de bereikbaarheid voor personen-, diensten- en vrachtverkeer verzoenen. Bij de (her-)aanleg van straten en pleinen zorgen we daarom dat het aangenaam is om te stappen en te fietsen, zo waarborgen we de leefbaarheid in woonwijken.

Hert is echter even belangrijk om een bereikbare stad te zijn voor mensen die Mechelen als bestemming hebben. Wie in Mechelen woont, moet vlot van en naar zijn woning geraken, goederen moeten vlot geleverd kunnen worden.

Dat evenwicht bereiken vraagt een inspanning: het stadsbestuur heeft de opdracht creatieve/alternatieve verplaatsingsvormen te stimuleren, met oog voor de aantrekkelijkheid van de stad en haar deelkernen. Vandaar ook dat de N-VA de publieke ruimte als een samenhangend beleidsdomein beschouwt. Een goed ruimtelijk beleid begint voor de eigen deur en in de eigen straat.

Het openbaar domein heeft in Mechelen de laatste jaren een kwaliteitssprong gemaakt.

Toch is er nog veel werk om stoepen begaanbaar te maken, zeker voor de mensen die minder goed te been zijn. Ook daar maken wij blijvend werk van, met ieder jaar een ruim budget voor het onderhoud en de her-aanleg van stoepen.

 

Leefbaarheid

 • N-VA wil een “moeizame stapper toets” voor elke herinrichting van openbare ruimte. We maken een eind aan de overdaad aan kasseien in combinatie met talloze hindernissen. Daarnaast kiezen we zo veel mogelijk voor vlakke en geluidsarme bestrating, waarbij buiten wandelzones en rijlopers kasseien als accent kunnen voorzien worden bij historische gebouwen. Begaan- en berijdbaarheid bij neerslag is een ander belangrijk aandachtspunt.
 • Langs verbindings- en ontsluitingswegen moet meer aandacht gaan naar het veilig combineren van bewoning en verkeer. Fietspaden, fietssuggestiestroken en voetpaden worden duidelijk gescheiden van elkaar aangelegd.
 • Naast een goed onderhoud van het openbaar Domein, draagt ook de properheid ervan in grote mate toe aan de leefbaarheid van de stad. Een weldoordacht veegplan en het optimaal inzetten van stadmedewerkers hiervoor is van groot belang.

Parkeren

 • Samen met de middenstand gaat N-VA op zoek naar manieren om parkeren-op-afstand aantrekkelijk te maken. De locatie van randparkings is van essentieel belang. Deze legislatuur nog openen we de Bruulparking en volgende legislatuur komt daar nog de Vestenparking bij. Shoppingshuttles en andere initiatieven dragen bij aan de bereikbaarheid van ons stadscentrum.
 • Bovengronds parkeren in de binnenstad voorzien we in de eerste plaats voor mensen met een handicap en voor korte boodschappen/bezoeken.
 • In de zones waar betalend parkeren geldt, zijn flexibele betaalsystemen noodzakelijk.
 • Een parkeerplaats voor de deur of in de onmiddellijke omgeving is niet altijd mogelijk. Maar in- en uitladen vlakbij de woning moet wel een evidentie zijn. N-VA wil het bewoner parkeren voorzien in (vernieuw)bouwprojecten, en streeft naar een parkeergarantie. Hiervoor werken we samen met de parkeeruitbaters en eigenaars van garagecomplexen.
 • N-VA schenkt ook veel aandacht aan (brom-)fietsparkeren. De huidige stallingsplaatsen zijn nog onvoldoende. N-VA kijkt ook uit naar een overdekte stalling in het centrum.

Vlotte mobiliteit

 • De effecten van de tangent en de vervolledigde R6 moeten op voldoende ruime schaal bekeken worden. N-VA zorgt er voor dat Mechelen daar een actieve en bemiddelende rol opneemt.
 • Zonder goederen geen leven in de stad. Losplaatsen en –tijdstippen kunnen verruimd worden op voorwaarde dat het aantal leveringen kan verminderd of gebundeld worden. Tijdens de schoolspits proberen we het aantal vrachtwagens te beperken. N-VA wil dat Mechelen een toonbeeld van duurzame belevering wordt. We onderzoeken daarbij de mogelijkheden van de aanwezige water- en spoorverbindingen.
 • N-VA wil Mechelaars, individueel of per buurt, ook begeleiden om meer rationele keuzes te maken in hun manier van verplaatsen. N-VA wil daarbij niemand dwingen, maar wel mogelijkheden creëren die beter zijn voor inwoners en stad. N-VA zet in op het aanmoedigen van de alternatieven: fiets, deelauto, taxi, openbaar vervoer, ... door deze actief bekend te maken, er infrastructuur voor te voorzien en de sociale veiligheid er rond te verhogen. Politietoezicht moet het verkeer veilig laten verlopen aan conflictpunten.

Openbaar vervoer

 • Op vlak van openbaar vervoer wil N-VA snel een herstel van het zo goed als afgeschafte stadsnet van bussen voor de vlotte bereikbaarheid van winkels, scholen en culturele activiteiten. Als stad met hoofdzetel van De Lijn, moet hier een performant en stadsvriendelijk net uitgebouwd worden. En dat moet niet gratis! Doorstroming en optimaal uitgeruste haltes vinden we belangrijker dan verlaagde tarieven.
 • De stationsomgeving is langdurig op de schop. N-VA eist dat het station ten allen tijde vlot bereikbaar is voor de reizigers en dat in de wijken er rond de verkeers- en geluidshinder een constant aandachtspunt is. We zullen ons ook blijven inzetten voor de heropening van het station Hombeek en andere mogelijkheden van het spoor onderzoeken.
 • N-VA wil de taxisector ook maximaal inzetten om moeilijk in te vullen mobiliteitsbehoeften op te vangen.

Nieuws over dit onderwerp

Vrijbroekpark in volle renovatie

De provinciebesturen beheren heel wat recreatie- en groendomeinen. Veel van deze provinciedomeinen zoals het Vrijbroekpark zijn zeer geliefd bij het publiek en worden druk bezocht. De N-VA wenst dat …