Programma

Veilig thuis in een welvarend Mechelen

Voor een Vlaamse en volkse partij als de N-VA is veiligheid een absolute basisvoorwaarde om tot een (h)echte Mechelse gemeenschap te komen. Alleen daar waar mensen zich veilig en goed in hun vel voelen kunnen we verder bouwen op wat ons bindt. Een sterke Vlaamse identiteit is het cement van ons Mechelse huis. Wie mee wil, trekken we mee. We laten niemand los en geven extra ondersteuning als het nodig is. Maar wie echt niet mee wil, wie zich afzet van onze waarden en normen, wie onze samenleving haat, kan niet op solidariteit rekenen. We zullen dan ook samen met de Vlaamse en federale collega’s blijven bouwen aan een veiligheidscultuur. Mensen moeten weten dat de overheid waakt en klaar staat. We zijn ervan overtuigd dat een dergelijk duidelijk signaal aan onze bevolking vandaag, ook in Mechelen, meer dan nodig is.

Een gemeenschap vormen, een gemeenschap maken, doe je niet vanuit het stadhuis alleen. Daarom willen we de wijken en dorpen meer en beter betrekken bij de stad. Mechelen scoort goed op heel wat parameters maar de verschillen tussen de wijken zijn groot. Te groot. We willen in 2019 de straat op om de wijken en dorpen te bevragen en echte degelijke analyses te maken per wijk. We zetten in op wijken waar nog te weinig ontmoeting plaatsvindt, de politie schroeft haar aanwezigheid op daar waar het onveiligheidsgevoel groter is, we voorzien investeringsmiddelen voor speelpleintjes en groen daar waar het betongrijs te veel overheerst.

We doen dat doordacht en verantwoord. We zullen investeren in onze wijken en dorpen maar beseffen dat we daarbij de tering naar de nering zetten. De vaak te blinde investeringswoede van begin dit millennium heeft Mechelen de kampioen van de overheidsschuld gemaakt. De inspanningen en plannen van de afgelopen jaren om onze financiën gezonder te maken, gaan we consequent en verantwoord verder aanpakken. Tenslotte werken we met geld van en voor de Mechelaar.

Veilig, Vlaams en Verantwoord. Met die drie V’s wil N-VA in Mechelen haar beleid verderzetten. Op die koers willen we doorvaren. Verstandig, standvastig en verantwoord. Met dezelfde frisse wind van verandering in de zeilen. Op een Vlaams elan en met Mechelse flair.

Dat willen en kunnen we alleen maar doen met de steun van de Mechelaar. Met uw steun. Die hopen we te verdienen met dit stevig en doordacht programma.

 

Veilig in de stad

Veiligheid in de stad

Veiligheid gaat boven alles. Voor de N-VA is veiligheid een ab-so-lute basisvoorwaarde. Mensen moeten zich eerst en vooral veilig voelen in hun stad. Pas dan kunnen we komen tot een aangename, leefbare en warme stad. Met de N-VA aan het roer in Mechelen, in Vlaanderen en op federaal niveau is er fors ingezet op het uitbouwen van een echte veiligheidscultuur en een geïntegreerde aanpak van de veiligheidsproblematiek. Er is een kentering gekomen. Dat was hoognodig én het loont.

In Mechelen daalde het aantal misdrijven sinds 2012 met 24%. Diefstallen uit wagens daalden met een kwart, het aantal woninginbraken werd bijna gehalveerd, de zakkenrollerij is met meer dan de helft gedaald en de handtassenroof is helemaal uit het straatbeeld verbannen. De oprichting van één politiezone Mechelen-Willebroek, die er kwam na het toetreden van N-VA in de bestuursmeerderheid in Mechelen en een N-VA-burgemeester in Willebroek, werpt meer dan zijn vruchten af. De Mechelaar voelt dat er inspanningen gebeuren. Het aantal Mechelaars dat zich onveilig voelde in de stad daalde dan ook van 15% in 2011 naar 9% in 2017.

Maar het werk is nog lang niet af. Dat is nog 9% te veel. Het aantal fiets- en winkeldiefstallen daalt niet en nergens in Vlaanderen, op Antwerpen na, wordt men zo veel lastiggevallen op straat als in onze stad. Bovendien wijzen de wijkbarometers van onze lokale politie op nog te grote veiligheids- en leefbaarheidsverschillen tussen onze wijken. Opvallend is dat Mechelen-Noord en Mechelen-Centrum niet overal even rooskleurig scoren. Het druggebruik is er moeilijker in te dijken en het aantal vechtpartijen ligt er nog veel te hoog.

Mechelen is, samen met Hasselt, de enige Vlaamse stad die via de Stadsmonitor de overlast, het onveiligheidsgevoel en leefbaarheid op wijkniveau niet in kaart gebracht heeft. Om gerichte maatregelen te nemen moeten we weten wat waar gebeurt. Daar zullen we meer op inzetten. En in de wijken die ons nodig hebben willen we met een slimme aanpak van mensen en middelen de veiligheid verbeteren.

Ook fenomenen als radicalisering, gaybashing, catcalling, patsergedrag, de toenemende onverdraagzaamheid in het verkeer, sluikstort, verkrotting en de toename van intrafamiliaal geweld mogen we niet minimaliseren en verdienen een doordachte aanpak.

Kordaat gaan we door op de ingeslagen weg. Mechelen kan en moet nog veiliger, de criminaliteit kan en moet nog verder naar beneden. Want veiligheid is niet alleen een zaak voor de ordediensten, het gaat om een collectieve verantwoordelijkheid van de stad en haar burgers.

De Mechelaars kennen hun straat en hun wijk immers als geen ander en kunnen samen met de stad tot een veilige gemeenschap komen.

 

Actiepunten veilig in de stad

1. We pakken de veiligheid samen met onze inwoners aan. Zij zijn onze ogen en oren. Zij kennen de problemen van de buurt. We blijven dan ook inzetten op Buurtinformatienetwerken (BIN). We merken een sterke interesse voor BIN’s in heel wat buurten maar er is een sterk begeleidingstraject nodig om dit succesvol te laten opstarten. We werken daarom vanuit de stad een project uit om mensen beter te begeleiden bij het opstarten van een BIN.

2. Fietsdiefstallen dringen we terug door kwaliteitsvolle groepsparkings te promoten. Hier is de sociale controle groter en bovendien voorzien we mobiele camera’s op deze parkings.

3. We herwaarderen het communicatiesysteem tussen winkeliers en politie om de pakkans van winkeldieven te vergroten.

4. We vinden het onaanvaardbaar dat vrouwen zich onveilig voelen op straat ten gevolge van seksuele intimidatie. We dulden het naroepen van seksueel gekleurde opmerkingen en nafluiten op straat niet. Handtastelijke macho’s moeten geconfronteerd worden met hun gedrag. Daarvoor werken we een confronterende sensibiliseringscampagne uit. We bestraffen dit gedrag ook met boetes en/of werkstraffen.

5. Door de stedelijke meldingskaart uit te breiden met een toepassing om nummerplaten door te geven, kan de politie korter op de bal spelen bij meldingen van overlast waarbij wagens en brommers betrokken zijn en bij onverantwoord rijgedrag.

6. Inwoners moeten problemen snel kunnen melden en deze moeten opvolging krijgen. De status van meldingen die ingediend worden via de meldingskaart kan door de indiener opgevolgd worden.

7. De GAS-wetgeving wordt regelmatig bijgewerkt. Indien zich nieuwe gevaarlijke tendensen voordoen, zoals steaming of gaybashing, passen we het reglement aan zodat er snel en streng kan worden opgetreden.

8. Stad Mechelen neemt deel aan alle Gaudi-acties van de Dienst Vreemdelingenzaken die focussen op gauw- en winkeldieven zonder papieren. Dit is een actie van politie en gerecht om delinquenten in illegaal verblijf prioritair op te sluiten en te repatriëren, om zo deze vorm van criminaliteit terug te dringen.

9. We vergroten de pakkans en strafkans van sluikstorters. Onze agenten en GAS-medewerkers zullen elke vorm van sluikstort verbaliseren. Ons uitgebreid ANPR-netwerk zal in combinatie met extra mobiele camera’s de pakkans gevoelig verhogen. Onze medewerkers bellen aan bij mensen waar het huisvuil foutief werd aangeboden en niet terug binnen genomen werd.

10. Er wordt via verschillende kanalen gesensibiliseerd en geïnformeerd over sluikstorten en sorteren. We betrekken vrijwilligers bij onze aanpak door hen te informeren en samen op te ruimen. Op die manier zorgen mensen mee voor hun straat en hun wijk en wegen ze echt op de netheid en de veiligheid ervan.

11. We stellen een sluikstortmonitor op die in kaart brengt welke de zwarte zones zijn en hoeveel ton afval er jaarlijks waar wordt aangetroffen. We gebruiken die cijfers om gericht actie te voeren en om jaarlijks de netste buurt in de bloemetjes te zetten met een buurtbarbecue als beloning.

12. Aannemers worden verplicht om hun werven zo efficiënt mogelijk te organiseren met bijzondere aandacht voor mobiliteit en de toegankelijkheid voor zwakke weggebruikers. Werven worden ’s nachts, in het weekend en tijdens feestdagen afgesloten om de veiligheid te verhogen.

13. Omdat preventie belangrijk is neemt de stad een trekkersrol op zich voor het organiseren van groepsaankopen voor onder andere brandwerend materiaal, brandalarmen, anti-diefstalalarmen en AED’s.

14. Onze agenten zijn steeds aanspreekbaar voor de Mechelaar. Wijkagenten doen hun rondes bij voorkeur wandelend of op de fiets.

15. We herstellen het vertrouwen in onze politieagenten en zetten het onderzoek naar etnisch profileren, dat een rem op hun politiewerk zet, stop. Een maatregel waar wij nooit fan van waren. Als er zich een probleem rond discriminatie of racisme voordoet, kan het werk nu al gemakkelijk gecontroleerd worden.

16. Door een betere opvolging van leefbaarheidsproblemen op wijkniveau kunnen we onze agenten gerichter inzetten. We pakken die wijken aan waar de problemen oplopen maar doen dat uiteraard niet zonder de rest van Mechelen uit het oog te verliezen. Onze agenten zullen bemiddelen als het kan maar kordaat optreden als het moet.

17. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ geeft het politiekorps tips over veiligheid en preventie aan handelaars en bezoeken ze scholen, jeugd-, cultuur-, sport- en buurtverenigingen.

18. Ons drugsbeleid kent twee sporen. We zijn keihard voor dealers, drugscafés en georganiseerde drugsbendes. Onze politie zal in samenwerking met de federale politie en de douane en aan de hand van data en slimme technologieën een lik-op-stukbeleid voeren. We mogen en kunnen hier niet naïef in zijn. Internationale drugsnetwerken hebben ook onze stad gevonden. Tegelijkertijd schakelen we alle nodige hulpverlening in om verslaafde gebruikers en slachtoffers te ondersteunen om af te kicken en opnieuw hun rol in de samenleving op te nemen.

19. De bestrijding van partnergeweld, stalking, kindermishandeling en seksueel geweld is een belangrijk aandachtspunt voor hulpverleners en politie. Het Family Justice Center Mechelen -bij de eersten in Vlaanderen- bundelt de hulpverlening en begeleiding onder één dak. Door nauwer samen te werken tussen politie, justitie en het Sociaal Huis pakken we intrafamiliaal geweld nog beter aan.

20. We werken nog meer aan bewustmaking rond het thema intrafamiliaal geweld. Een lezing organiseren tijdens de internationale vrouwendag is niet genoeg. Ook mannen en kinderen kunnen slachtoffer zijn. We gaan na hoe we permanent kunnen sensibiliseren rond het thema en hoe we daders kunnen confronteren met hun gedrag.

21. We ontwikkelen een actieplan tegen gaybashing en homofoob geweld. De prioriteit zal in eerste instantie liggen op het in kaart brengen van het fenomeen en het organiseren van een toegankelijker meldingssysteem zoals een centraal SMS-nummer om feiten of discriminatie tegen holebi’s te melden. Een dialoog opzetten tussen de verschillende partijen in het kader van diversiteit en opvoeding kan een onderdeel van dit actieplan zijn.

22. Donkere straten, niet goed verlichte pleintjes en onaangename parken verhogen het onveiligheidsgevoel. Ze trekken ook sluikstorters aan. We maken de omgeving van de mensen veiliger en attractiever door aandacht te hebben voor ruimtelijke veiligheid. Gedaan met plekken die mensen ontwijken wanneer de avond valt.

23. De samenwerking tussen politie, het Sociaal Huis, justitie, onderwijs, de Mechelse Moskeeën en het arbeidsauditoraat wordt opgedreven om de gegevensuitwisseling over mogelijke radicaliserende jongeren te verbeteren. We moeten waakzaam blijven. Het is immers naïef te denken dat Mechelen hiervan gespaard blijft.

24. Voor haatpredikers komt er een onverbiddelijke nultolerantie. Verenigingen die met hen samenwerken worden aangepakt en zo nodig vervolgd, locaties worden gesloten.

25. Trouwstoeten dienen –net zoals alle andere stoeten- op voorhand gemeld te worden bij het evenementenloket. Excessen op trouwstoeten en inbreuken op de verkeerswetgeving pakken we kordaat aan met strenge boetes.

26. Dankzij ons netwerk van slimme camera’s kunnen we naast criminaliteits- en overlastbestrijding ook vooruitgang boeken inzake verkeersveiligheid en urgente medische tussenkomsten bij verkeersongevallen.

27. De bodycams van ons korps worden uitgebreid en intensiever gebruikt. De bodycams beschermen onze agenten, verhogen de pakkans, zorgen voor bewijsmateriaal en waken over de integriteit van het korps.

28. We plaatsen dashboardcamera’s in voertuigen van politie, brandweer en stadsdiensten. De pakkans bij misdrijven en betrappen op heterdaad wordt zo aanzienlijk vergroot. Investeren in technologie zal de veiligheid in onze stad nog verhogen.

29. We promoten police-on-web omdat meldingen van overlast, klachten, criminaliteit of andere onregelmatigheden toegankelijker en digitaal moeten kunnen.

30. We doen beroep op verschillende informatiestromen, zoals registratie van GSM-signalen, afvalproductie en verkeersbewegingen om overlastplegers te betrappen en de veiligheid te verbeteren.

31. We zullen drones inzetten om voortvluchtigen op te sporen, verdachte situaties te monitoren en een beter zicht te krijgen op massa-evenementen.

32. We kijken strenger toe op vzw’s die eigenlijk verdoken cafés zijn voor een select publiek.

33. De politie werkt samen met het sociaal huis, het arbeidsauditoraat en andere hulpverleners om gegevens met betrekking tot fraude en openbare veiligheid uit te wisselen. Zo komen we fraudeurs en radicaliserende jongeren sneller op het spoor. We gaan wel na, samen met de betrokken diensten en de privacycommissie, dat de privacy niet wordt geschonden.

34. Wij blijven inzetten op projecten als het antipestprogramma KiVa. We zetten immers in op een warme gemeenschap en dat begint van jongs af aan. Pestgedrag hoort niet thuis in onze stad.

Onze stad: Vlaams en zorgzaam

Vlaams en zorgzaam

De N-VA is dé gemeenschapspartij bij uitstek. We geloven dat individuen niet op zichzelf staan, maar dat ze deel uitmaken van onze Vlaamse gemeenschap. Een gemeenschap met een eigen identiteit, waaraan de leden van de gemeenschap ook hun identiteit ontlenen. Onze gemeenschap deelt een Vlaamse identiteit, deelt dezelfde taal, het Nederlands en dezelfde waarden en normen.

Die Mechelse gemeenschap - gericht op de Vlaamse gemeenschap - is voor ons een positief en inclusief project. Zo wordt ons Vlaanderen, onze stad écht van ons. Zo wordt het de mooiste plaats die er is. Een gedeelde plaats. Maar dat vraagt engagement, van het beleid maar ook van de mensen zélf. Want die stad, die gemeenschap, dat zijn wij. Het gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid. Van ons allemaal.

Het begint dus bij jezelf. Bij je familieleden, je straat, je buurt en je wijk. De school waar je naartoe gaat, de vereniging waar je lid van bent of het bedrijf waar je werkt. Er zijn steeds meer mensen in onze Mechelse gemeenschap. Onze stad bruist steeds meer.

Maar niet iedereen van onze gemeenschap kan steeds méé. Voor die Mechelaars, of het nu gaat om mensen met een handicap, een bepaalde aandoening of mensen die in kansarmoede leven, voorzien we de nodige ondersteuning. Dat kan een financieel duwtje in de rug zijn om mensen terug op eigen benen te laten staan, dat kan een zorgaanbod zijn door onze eigen diensten of een degelijke ondersteuning van mantelzorgers. Dat kan ook een taalaanbod zijn voor Mechelaars die de taal nog moeten leren, of een traject vanuit ons Sociaal Huis of de VDAB naar een goede job of een gerichte opleiding. Er is heel wat begeleiding. En dat aanbod moeten we blijven afstemmen op de vraag. Omdat we willen dat iederéén kan deelnemen aan onze samenleving.

Tenminste iedereen die wil. Radicalisering en fundamentalisme, vanuit welke richting het ook komt, kent in onze samenleving immers geen plaats. Mensen die Vlaanderen verachten, mensen die onze Vlaamse, verlichte waarden verwerpen, mensen die onze stad haten en een fundamentalistisch en onverdraagzaam discours voeren, hebben hier geen plaats. Het is bovendien naïef te denken dat dit discours niet wordt gevoerd in Mechelen. Door zoveel mogelijk te roepen dat de stad van iedereen is gaan we geen radicale ideeën wegduwen. We liggen tussen Antwerpen, Brussel en Vilvoorde, dus we mogen onze ogen niet sluiten voor religieus extremisme.

Mechelen is een Vlaamse stad, onze stad. Inclusief maar niet naïef. We ondersteunen wie niet kan, we veroordelen wie niet wil.

Actiepunten Vlaamse stad, integratie en de Nederlandse taal

35. We vragen nieuwkomers in onze stad om onze gemeenschappelijke toekomst te delen, niet om hun verleden af te werpen. Dit gebeurt door zich in te passen in ons normen- en waardenbestel, snel Nederlands te leren en actief mee vorm te geven aan de Vlaamse samenleving.

36. Alle nieuwkomers krijgen een bundel mee met informatie over de stad maar ook over onze lokale gebruiken, onze waarden en normen, onze grondrechten, vrijheden en plichten. Het zijn immers die waarden die een open geest creëren en iedereen de kans geven deel uit te maken van onze gemeenschap.

37. De voertaal in Mechelen is en blijft het Nederlands. We zetten het Taalactieplan verder. Voor het stadsbestuur is het een absolute prioriteit dat er op alle fronten wordt ingezet op de Nederlandse taal. Ook wie hier al langer woont, maar het Nederlands onvoldoende beheerst, krijgt de kans om onze taal te leren.

38. We steunen initiatieven die oefenkansen creëren om Nederlands te leren. We denken aan taalcafés, buddy’s, conversatietafels, enzovoort.

39. We mogen eisen stellen aan de inburgering van nieuwkomers. Als nieuwkomers niet bereid zijn om de nodige inspanningen te leveren voor hun integratie, dan koppelen wij hier concrete gevolgen aan. De toekenning van het leefloon voor nieuwkomers wordt daarom een verhaal van rechten en plichten. Met duidelijke afspraken en concrete begeleiding.

40. Huwelijksmigratie en gearrangeerde huwelijken leiden tot heel wat integratie- en huwelijksproblemen. Generatie op generatie moet de integratie opnieuw beginnen. We voeren hier campagnes rond om te sensibiliseren, te ontraden, te informeren en te emanciperen.

41. Een geloofwaardig terugkeerbeleid staat of valt met het uitwijzen van mensen zonder wettig verblijf. Onze agenten worden extra waakzaam gemaakt rond deze problematiek en we bekijken samen met de federale overheid wat de mogelijkheden zijn om een Mechels terugkeerloket te organiseren.

42. Identiteitsfraude gaan we tegen. We versterken de kennis van onze lokale administratie voor wat betreft het herkennen van identiteitsfraude.

43. We werken nog intensiever samen met het agentschap integratie en inburgering. We bekijken met hen hoe we de cursus maatschappelijke oriëntatie nog meer op Mechelse maat kunnen herwerken. We willen informeren over het rijke aanbod van ons verenigingsleven en een aantal lessen inlassen over de gelijkheid van man en vrouw en het grote belang dat we hechten aan holebirechten.

44. Wie een inburgeringsattest heeft behaald kan rekenen op onze waardering. Het attest is een belangrijke en grote stap in de richting van een succesvolle integratie. We zetten het feestelijk uitreiken van de inburgeringsattesten dan ook verder. De “Welkom-waarde” van deze plechtigheid is van groot belang voor nieuwe Mechelaars.

45. De boerkini is de beste propaganda voor onverdraagzaamheid en staat voor een totale verwerping van vrouwenrechten. We houden dan ook vast aan een boerkiniverbod in onze zwembaden en zullen hier streng op handhaven.

46. De overheid en haar dienstverlening zijn perfect neutraal. De scheiding van kerk en staat is immers één van onze basisbeginselen. We verbieden dan ook alle mogelijke zichtbare religieuze symbolen in Mechelse overheidsgebouwen. Dit betekent ook dat religieuze of ideologische symbolen bij rechtstreekse klantencontacten in de openbare dienstverlening niet toegestaan zijn. Hier stellen wij het neutraliteitsprincipe voorop.

47. We maken afspraken met het agentschap integratie en inburgering om scholen beter te begeleiden bij integratie-vraagstukken. Een goede integratie begint immers vaak op school. We ondersteunen dan ook actief projecten rond huiswerkbegeleiding.

48. Hoewel we het principe van vrijheid van onderwijs onderschrijven vinden we een Mechelse moslimschool een fout signaal. Het is een voorbeeld van segregatie, niet van integratie.

Actiepunten zorgzame stad

49. Sociale cohesie wordt een afzonderlijke bevoegdheid. We willen nog meer inzetten op verbondenheid, op initiatieven en mensen die Mechelen een warm hart toedragen. Een goede sociale cohesie zorgt voor interactie tussen jong en oud, alleenstaanden en gezinnen, verbindt mensen ongeacht hun kleur of godsdienst en bindt de strijd aan met sociale segregatie.

50. Ons sociaal beleid moet resultaatgericht zijn. We verhogen de doorstroom. We zetten in op activering en zelfredzaamheid.

51. Steeds meer zien we dat Mechelaars met problemen vaak met verschillende soorten problemen te kampen hebben. Om die multiproblematiek aan te pakken moeten we ons verkokerde hulpverleningsmodel herdenken. Het aanreiken van één oplossing voor één probleem lost alle andere niet op. Geld geven aan iemand die het financieel moeilijk heeft lost geen verslaving op. Wel integendeel. Therapie geven aan iemand in een vochtige woning lost geen gezondheidsproblemen op. Hulpverleners bespreken samen oplossingen voor de Mechelaar met problemen.

52. (Kinder)armoede voorkomen blijft prioritair. We bouwen de gezinsondersteuning (het GO-team) van ons sociaal huis verder uit. We zetten meer in op het intensief begeleiden van kwetsbare Mechelse gezinnen. De neerwaartse spiraal waarin mensen terechtkomen pogen we te doorbreken door vroegtijdige armoede te voorkomen.

53. Het GO-team zal wijkgerichter gaan werken. De verschillen in onze wijken zijn namelijk groot. We monitoren kansarmoede op wijkniveau en zetten onze aanklampende sociale aanpak daar in waar mensen onze ondersteuning het meest nodig hebben.

54. We herbekijken ons reglement op aanvullende steun bovenop het leefloon. Mensen die arbeidsbereid zijn of die zelf jarenlang hebben bijgedragen aan de stad en de gemeenschap kunnen rekenen op een vorm van aanvullende steun.

55. We treden streng op tegen agressieve bedelarij. Bedelaars die mensen aanklampen, wagens doen stoppen op drukke kruispunten en zelfs kinderen uitsturen om geld af te troggelen worden opgepakt. Het bij elkaar gebedelde geld, dat bestemd is voor malafide organisaties, nemen we in beslag.

56. Om mensen met een leefloon de nodige professionele en sociale vaardigheden bij te brengen, bekijken we ook de piste van gemeenschapsdienst als een van de oplossingen. Dat zijn voor ons opbouwende, sociale, gemeenschapsvormende diensten.

57. Leefloners met eigendommen in herkomstlanden verliezen hun recht op steun en/of een sociale woning.

58. Leefloners met kleuters die leer- of taalachterstand oplopen vragen we met aandrang hun kinderen in de kleuterschool in te schrijven.

59. We richten een meldpunt op om vereenzaming te melden. Dit initiatief is een samenwerkingsverband van lokale actoren in de wijk die binnen 24u reageren op meldingen van sociaal isolement.

60. Iedereen moet zich veilig thuis kunnen voelen in onze stad. Fysiek en mentaal geweld ten opzichte van transgenders en holebi’s blijft een aandachtspunt. We voeren sensibiliseringsacties, vormingen en treden hard op tegen plegers van dergelijke feiten.

61. In Mechelen pakken we de vergrijzing aan. In ons meerjarenplan besteden we voldoende aandacht aan onze ouderenzorg. Het aantal uren thuiszorg, assistentiewoningen en rusthuisbedden worden van nabij gemonitord en bijgestuurd.

62. Onze senioren worden actiever en genieten met volle teugen van het leven. Nieuwe woonzorgcentra voorzien we daarom zo dicht mogelijk bij stads- of dorpscentra.

63. We maken afspraken met Zorgbedrijf Rivierenland om de zorg op maat van onze ouderen te organiseren en dit met aandacht voor zorg aan huis. Het dienstverleningsaanbod moet dan ook ruim genoeg zijn: thuiszorg, thuisverpleging, mantelzorg, maaltijden aan huis, dagopvang en diverse vormen van vernieuwende en ondersteunende technologie zoals het werken met beweegsensoren in serviceflats en rusthuiskamers.

64. We ondersteunen de Mechelse Mantelzorgers door infosessies te organiseren en hen ervaringen uit te laten wisselen. Zorgbedrijf Rivierenland zal bovendien minstens één collectieve autonome dagopvang (CADO) organiseren. Deze CADO zorgt ervoor dat mantelzorgers hun zorgbehoevende, één of enkele dagen per week, in goede en deskundige handen kunnen achterlaten zodat ze tijd voor zichzelf kunnen nemen en even kunnen bijtanken.

65. Zorgbedrijf Rivierenland werkt een zorgwinkel uit waar handige producten en diensten worden aangeboden voor mensen met een zorgvraag en hun familie of begeleiders. Deze producten en diensten maken hen het leven makkelijker en aangenamer.

Actiepunten gemeenschapsvorming, cultuur en vrije tijd

66. Mechelaars die zelf initiatieven nemen om bewoners uit hun straat of buurt samen te brengen, blijven we ondersteunen met materiaal en een buurtcheque. We vereenvoudigen de aanvraagprocedure en maken meer promotie. Onze gemeenschap vormen start namelijk vlakbij, in de eigen straat en buurt.

67. Sommige buurten dreigen afgesloten gemeenschappen te worden. We willen daarom in 2019 een buurtscan doen voor buurten als Nekkerspoel, Mechelen-Noord, ... We zullen “scannen” op leefbaarheid, veiligheid, onderwijs-, sport- en cultuuraanbod, de situatie van het openbaar domein, de netheid en het aantal buurtactiviteiten.

68. Deze buurtscans ronden we af tegen de zomer van 2019. In ons meerjarenplan 2020-2025 nemen we een aantal gerichte maatregelen op om nieuwe stimulansen en kansen te creëren voor deze buurten. We betrekken de buurtbewoners maximaal bij deze maatregelen.

69. VZW mmMechelen Feest zal meer evenementen organiseren in wijken en dorpen. Vooral daar waar we, op basis van onze buurtscan moeten vaststellen dat het vrijetijdsaanbod onvoldoende is. Ook het buurtopbouwwerk zal aan de slag gaan om burgers ertoe aan te zetten zelf initiatief te nemen.

70. We maken een digitale en buurtgerichte evenementenkaart. Zo zie je meteen wat er de komende weken in je buurt georganiseerd wordt.

71. Het aantal evenementen in Mechelen groeit maar met respect voor en goede afspraken met de omwonenden. De leefbaarheid moet immers gegarandeerd worden waardoor maatregelen nodig zijn rond het einduur, het geluidsniveau en de handhaving van eventuele overlast.

72. Bij evenementen van de stad of van VZW mmMechelen Feest werken we maximaal samen met de Mechelse horeca, de marktkramers van de Mechelse markt, jeugd-, cultuur- en sportclubs.

73. We blijven inzetten op Mechelen kinderstad en stimuleren kinderen om ook zelf evenementen op te starten.

74. De stad verleent subsidies aan de sportclubs met eigen infrastructuur voor aankoop van AED toestellen die ook altijd openbaar beschikbaar zijn. Voor sportclubs die geen eigen infrastructuur hebben kunnen mobiele AED toestellen gesubsidieerd worden.

75. De stad streeft ernaar een zo groot mogelijk aantal sporttakken aan te bieden in onze sportinfrastructuur. We organiseren dit door slim te clusteren en onze ruimtes multifunctioneel in te richten.

76. Omdat we een “sport voor allen” beleid voeren blijven onze toegangsprijzen democratisch.

77. We promoten sport van jongs af aan door ook binnen de kinderopvang sporten en bewegen te promoten. We vragen de gesubsidieerde kinderopvang hieraan mee te werken.

78. Ons sportbeleid heeft ook aandacht voor de recreatieve individuele sporter. Dit doen we door formules op maat te voorzien en door onze pleinen en stadsparken sport- en bewegingsvriendelijk in te richten.

79. We ondersteunen een aangepast sportaanbod voor senioren en personen met een handicap. Dit kan in samenwerking met het Zorgbedrijf Rivierenland.

80. Onze subsidiereglementen voor sportclubs leggen de nadruk op professionalisering, jeugdopleidingen, Nederlands taalgebruik en ethiek. We stellen ook kwalitatieve en pedagogische vereisten aan onze subsidiereglementen voor jeugdverenigingen.

81. Ons erfgoed, zoals dat te zien is in kerken en musea en te beleven valt in het cultureel centrum, theaters, de bib, onze beiaard, beeldsmederij De Maan of bij andere culturele actoren in Mechelen, koesteren we. Het is voor vele Mechelse jongeren tijdens hun schooltijd de eerste kans om te proeven van cultuur. Daarom ondersteunen we maximaal de educatieve werking van deze instellingen bij het bekend maken van ons erfgoed.

82. Het onderhouden van openbare kunstwerken is even belangrijk als het creëren van nieuwe openbare kunstwerken. We kijken erop toe dat geen kunstwerken verwaarloosd worden.

83. Mechelen is een Vlaamse en Nederlandstalige stad en moet dat blijven. In alle facetten van het culturele leven zetten wij de Vlaamse eigenheid voorop.

84. De Vlaamse Feestdag van 11 juli wordt verder uitgebouwd als een echte gezinsdag voor alle Mechelaars.

85. Mechelse artiesten en artistieke initiatieven krijgen voorrang bij de programmatie van stedelijke culturele activiteiten.

86. De cultuurdiensten bieden nieuwe educatieve pakketten aan de Mechelse scholen aan. Mechelse scholieren worden zo actief aangemoedigd om deel te nemen aan de cultuurwerking.

87. Verenigingen worden niet louter gesubsidieerd, maar kunnen ook rekenen op een professionele omkadering. Niet alle verenigingen hebben alle kennis in huis. Ze kunnen rekenen op ondersteuning bij administratie, organisatie of andere specifieke noden.

88. We investeren in mensen en werking. De stedelijke medewerkers zetten zich in om privé-initiatieven te faciliteren en samen te werken met culturele partners. De ondersteuning die we willen geven aan initiatieven uit het burgerproject “de grond der dingen” kan hiervoor een interessante piloot zijn.

89. De centrale bibliotheek zal maximaal open zijn, ook tijdens de vakantiemaanden. Een scansysteem via ID-herkenning kan aanvullend werken bij minimale aanwezigheid van personeel.

90. We gaan in overleg met de kerkfabrieken en het bisdom om kerken meer open te stellen voor culturele initiatieven. We brengen de kerkfabrieken dan ook in contact met culturele verenigingen en de buurt om samenwerking te bevorderen.

91. We geven de Mechelaars inspraak bij de beslissing over het thema van het stadsfestival.

Actiepunten diervriendelijke stad

92. Mechelen neemt een voortrekkersrol op als diervriendelijke stad. Dierenwelzijn ligt de Mechelaar nauw aan het hart en daarom verdient het ook onze aandacht.

93. Dierenwelzijn wordt een afzonderlijke bevoegdheid in het schepencollege.

94. Dierenwelzijn is ieders verantwoordelijkheid. Eigenaars hebben de plicht om overlast te vermijden en om voor hun dieren te zorgen. De schepen van dierenwelzijn voert sensibiliseringscampagnes rond overlast, misbruik of verwaarlozing. Voor hardleerse eigenaars volgen gepaste sancties.

95. Bij de politie verhogen we de kennis over de huidige wetgeving rond dierenwelzijn. We duiden enkele agenten aan die het gezicht zullen worden van de “dierenpolitie” en zich in het thema zullen bijscholen.

96. We starten een samenwerking op met de dierenambulance. Zij halen alle gewonde dieren zonder eigenaar op die zich op het openbaar domein bevinden om ze naar de dierenarts te brengen voor de nodige zorgen.

97. De stad houdt de zwerfkattenpopulatie op een diervriendelijke manier onder controle. Het aantal zwerfkatten in de stad blijft hierdoor stabiel. Het zwerfkattenbeleid is succesvol en blijft behouden. Ook het beleid rond de inperking van de duiven- en meeuwenpopulatie en rond de bestrijding van ratten en ander ongedierte blijft behouden.

98. Voor assistentiewoningen en woonzorgcentra van het Zorgbedrijf Rivierenland zoeken we steeds een menselijke oplossing om gezelschapsdieren toe te staan zonder dat ze overlast geven of schade berokkenen. Oudere mensen dwingen afstand te nemen van hun huisdier, blijkt te vaak een te grote emotionele klap.

99. We willen meer afgebakende en veilige losloopzones voor honden.

100. We sensibiliseren rond dierenwelzijn in onze scholen. We ontwikkelen daartoe een speels, educatief pakket.

101. Het slachten van dieren in huis is en blijft verboden en zal streng vervolgd worden. Bij elke slachting is het beperken van het lijden van het dier prioritair. Het Vlaams verbod op onverdoofd slachten wordt strikt gecontroleerd en gesanctioneerd.

102. De bijenpopulatie is van groot belang voor de biodiversiteit. De stad zet in op bijenhotels en bij-vriendelijke plantkeuze. We ondersteunen private initiatieven die de bijenpopulatie in Mechelen ten goede komt.

103. Dieren en vuurwerk vormen een slecht huwelijk. Wanneer vuurwerk afgestoken wordt in Mechelen moet dit steeds worden aangevraagd, ook met oudjaar. Het vuurwerk moet bovendien geluidsarm zijn en zo hoog mogelijk reiken.

104. We houden, samen met de bevoegde inspectiediensten, regelmatige controles op de regelgeving rond dierenwelzijn op markten, kermissen en evenementen.

Lokale economie, ondernemen en toerisme

Lokale economie, ondernemen en toerisme

Onze ondernemersbarometer staat al enkele jaren op mooi en zonnig weer met af en toe een stevige bui en wat onweders. Zo scoort Mechelen van alle centrumsteden al jarenlang het best voor wat betreft het aandeel innovatieve ondernemers. De jobcreatie zit al enige tijd in de lift, het aantal bedrijfsvestigingen stijgt langzaam maar zeker en ook de arbeidsproductiviteit steeg op 6 jaar tijd met maar liefst 16%.

Goed nieuws dus, maar niet alle parameters zijn onverdeeld positief. De werkzaamheidsgraad van Mechelaars van buitenlandse herkomst ligt in verhouding 2/3e lager dan de totale werkzaamheidsgraad, de werkloosheidsgraad van onze jongeren steeg van 2008 tot 2017 van 16,5% naar 21,3% en ook bij onze ouderen stijgt de werkloosheid jaar na jaar. Bovendien krijgen we de mismatch tussen enerzijds een stijgend aantal vacatures en anderzijds een stijgend aantal werklozen maar niet opgelost.

Er is dus letterlijk en figuurlijk werk aan de Mechelse winkel. We gaan verder op de ingeslagen weg door slim te investeren in stedelijke vernieuwingen zoals het openbaar domein, randparkings, woonuitbreidingsgebieden en ontwikkelingen en Mechelen als winkelstad. Mechelen heeft als één van de snelst groeiende steden van Vlaanderen met een hoog gemiddeld inkomen per inwoner immers ongekende mogelijkheden voor retailers en ontwikkelaars. Dat heeft zelfs de Financial Times gepubliceerd. We doen er dan ook alles aan om ons blijvend op de kaart te zetten en een ondernemersgunstig klimaat te stimuleren.

Onze toeristische troeven zijn daarbij van cruciaal belang. Mechelen bevindt zich in het hart van de Vlaamse kunststeden, op een armlengte van Antwerpen, Brussel en Leuven en een boogscheut van Gent en Brugge. In verhouding tot de oppervlakte en het inwonersaantal beschikt onze stad over het hoogste aantal monumenten van Vlaanderen. Dankzij de inspanningen van ons stadsbestuur, N-VA Minister-President Geert Bourgeois en Minister van Toerisme Ben Weyts worden onze historische kerken en musea in een sneltempo gerenoveerd. Het zal dan ook niet verbazen dat onze hotelovernachtingen jaar na jaar stijgen.

Actiepunten ondernemen

105. Bedrijventerreinen zijn uithangborden van ondernemingszin. We stimuleren een duurzaam bedrijventerreinmanagement met aandacht voor onderhoud, verfraaiing, duidelijke bewegwijzering en overleg met de buurt.

106. De stad Mechelen verbetert de relaties met het parkmanagement dat bedrijventerreinen onderhoudt door het monitoren van huidige locaties en het aanduiden van toekomstige. Bovendien zullen we als stad een actievere rol opnemen in het aantrekken van bedrijven.

107. De stad gaat structureel in overleg met belangrijke partners zoals VOKA, Unizo, Vlaio en FIT om een gunstig ondernemersklimaat te behouden en verbeteren. Samen met deze partners willen we een fysieke en virtuele rondrit organiseren rond “ondernemen in Mechelen”.

108. Samen met de vastgoedsector en het agentschap Innoveren en Ondernemen sluiten we ons aan op het systeem “bizlocator” zodat potentiële ondernemers met één muisklik ook in Mechelen beschikbare kantoren, opslag- en productieruimte kunnen vinden.

109. Studenten moeten in vroege fase al kunnen proeven van het bedrijfsleven. De nieuwe samenwerking tussen het technologiebedrijf IBM en de Thomas More hogeschool is een prima voorbeeld. Dit specifieke voorbeeld betreft de ICT- en technologiesector maar dit kan voor alle opkomende sectoren. De stad neemt een ondersteunende rol op door het samenbrengen van partners en het uitwisselen van kennis en netwerken.

110. We organiseren jaarlijks infosessies over de geldende verordeningen en ruimtelijke plannen zodat ondernemers vlot inzicht verwerven in de mogelijkheden van bepaalde locaties.

111. We nemen initiatieven om de duizenden pendelaars die in Mechelen komen werken, kennis te laten maken met de troeven van de stad. Zo versterken we de banden wonen-werken en kopen-werken in Mechelen.

112. Sinds Mechelen als toeristisch centrum werd erkend zijn ook onze zondagopeningen een troef om volk naar de stad te lokken. We spelen nog meer onze regionaal-stedelijke kaart en profileren ons als winkelstad in de wijde omgeving. We bekijken in samenspraak met de handelaars of avondopeningen een mooie toeristische aanvulling kunnen zijn.

113. Bij de verdere vernieuwing van het kernwinkelgebied kiezen we voor een vlakke bestrating. Dit zal het comfort voor voetgangers, gezinnen met kinderwagens en personen in een rolwagen aanzienlijk verbeteren.

114. We brengen handelaars van onze wijken en dorpen samen. We organiseren een aanspreekpunt binnen de stad om hun specifieke noden en vragen in beeld te kunnen brengen. Op basis van deze inbreng werken we aan ondernemersvriendelijkere dorpskernen en de facilitering van buurtwinkels in de wijken.

115. Omdat duurzaamheid belangrijk is ondersteunt Mechelen “de korte keten”. Producten die lokaal geproduceerd worden krijgen van ons het MMM- label (Merk van Mechelse Makelij) omdat ze lekker en lokaal zijn.

116. Zaterdag is een topdag voor handel en horeca. Evenementen op zaterdag worden zo georganiseerd dat zij een absolute meerwaarde zijn voor de detailhandel en een minimum aan hinder veroorzaken voor omwonenden. De grotere evenementen organiseren we in overleg met de Mechelse handel en horeca.

117. We staan positief tegenover de oprichting van de handelaars vzw (Mechelen Meemaken) ter versterking van het kernwinkelgebied in de binnenstad. Met de handelsadviesraad gaan we verder in overleg om het Mechelse ondernemersklimaat te verbeteren voor iedereen.

118. Samen met de VDAB, het sociaal huis en het onderwijs rollen we een actieplan uit om de mismatch tussen onze vacatures en onze werkloosheidscijfers aan te pakken. Onze lokale economie en onze ondernemingen groeien en zouden een jobmotor moeten zijn. Mechelen blijft ook samenwerken met organisaties uit de sociale economie zodat arbeidsplaatsen ontwikkeld worden voor kansengroepen. Wijkwerken, werkplekleren en gelijkaardige initiatieven worden ondersteund zodat wie een opstap nodig heeft om door te groeien naar de reguliere arbeidsmarkt, daartoe de kans krijgt.

119. We werken een visie rond detailhandel in Mechelen uit en besteden aandacht aan de boetieks als nichemarkt. We zetten ook meer in op beleving door aangename winkelboulevards, sfeerverlichting en winkelevenementen in samenwerking met de handelaars.

120. Opleggers van vrachtwagens op straat willen we verminderen om de veiligheid te verbeteren. We realiseren in overleg met de bedrijven een apart parkeerterrein voorzien van de nodige faciliteiten.

121. We screenen alle Mechelse belastingopbrengsten op hun doelstelling, opbrengst en effectiviteit.

122. We faciliteren creatieve ondernemershubs voor starters zoals het Oh! en Artenova.

Actiepunten toerisme

123. Aan het nieuwe stationsgebouw van Mechelen maken we ruimte om Mechelen te promoten. Deze vernieuwde toeristische hub zal voor heel wat toeristen een eerste kennismaking met Mechelen betekenen.

124. We lanceren het concept “één week vakantie in Mechelen” voor gezinnen met kinderen om toeristen met Mechelen kennis te laten maken.

125. Ons stadscentrum en het ons omringende groen zoals het Mechels Broek verbinden we met het wandelnetwerk Rivierenland. We breiden tegelijkertijd het aanbod aan stadswandelingen uit.

126. De centrale ligging van Mechelen is ideaal om Vlaanderen te verkennen. We lanceren een toeristisch programma in samenwerking met toerisme Vlaanderen “vanuit Mechelen verken je Vlaanderen”.

127. Naar voorbeeld van het initiatief “le parcours de la chouette” in Dijon bouwen we de familie-wandeling door Mechelen uit tot een bekende attractie, met de laatste digitale snufjes en goed zichtbare markeringen op de grond.

128. We ondersteunen de uitbouw van culinaire wandelingen en thematochten.

129. Samen met natuurverenigingen en -beheerders gaan we voor een maximale toegankelijkheid van onze natuurgebieden met specifieke aandacht voor mindermobielen.

130. We zetten in op de verdere ontwikkeling van het “nationaal park Rivierenland”, een natuurdomein dat de bossen en parken in de wijde omgeving van Mechelen zal verbinden. We creëren “toegangspoorten” met parkeergelegenheid en picknickplaatsen.

Mechelen mobiel en toegankelijk

Mobiel en toegankelijk

Mechelen ligt in het hart van Vlaanderen, tussen Brussel en Antwerpen, op een boogscheut van Leuven en niet ver van andere historische centra als Gent, Brugge, Aalst, Hasselt en Oostende. De Mechelaar verplaatst zich vlot. Ook in de omgekeerde richting merken we dat de stad steeds meer bezoekers krijgt en heel wat bedrijven het fileleed rond de grootsteden willen vermijden door voor Mechelen te kiezen.

Die toenemende mobiliteit is een positieve evolutie maar mag niet leiden tot vertragingen of opstoppingen. Het is belangrijk om mobiliteit multimodaal te benaderen door een goed evenwicht te bewaken tussen stappen, trappen, alle vormen van openbaar vervoer en de auto.

We pesten de auto niet weg uit de stad maar richten ons openbaar domein wel zo in dat de auto minder prominent aanwezig is en zwakke weggebruikers zo weinig mogelijk in aanraking komen met wagens of bussen.

Er is, dankzij de opgang van de e-bike en het toenemende fileleed, een modal shift gaande van koning auto naar keizer fiets. Die evolutie ondersteunen we door disproportioneel meer aandacht te besteden aan fietspaden, fietsparkeerplaatsen en fietsveilige inrichting van de openbare weg.

Tot slot willen we de aandacht voor een toegankelijke stad opvijzelen. Elk stadsgebouw, elke heraanleg moet de toegankelijkheid bevorderen. Daar zullen we op toezien via onze aanbestedingen, via onze stedelijke reglementen en door gericht te sensibiliseren. We gaan hiervoor te rade bij ervaringsdeskundigen.

Actiepunten bereikbaarheid, verkeersveiligheid en parkeren

131. We vragen aan De Lijn maximaal werk te maken van een performant en modern cameranetwerk in de bussen en aan de haltes.

132. Bij nieuwbouw of renovatie blijven we in de omgevingsvergunning steeds het principe van “parkeren op eigen terrein” hanteren. Daarmee verhinderen we dat de parkeerdruk van deze woningen wordt afgeschoven op het publieke domein. We doen dit door een realistische maar voldoende hoge parkeernorm op te leggen: voor veel gezinnen blijft de auto immers onontbeerlijk.

133. Indien de parkeernorm niet gerealiseerd kan worden kan deze nu al (deels) worden afgekocht. De opbrengsten zullen worden toegevoegd aan een mobiliteitsfonds waarmee we investeren in randparkings en het verhogen van de veiligheid op drukke verkeersassen.

134. We voorzien voldoende buurtparkings en behouden het systeem van bewonerskaarten. Bezoekers zullen tegen betaling en voor korte termijn kunnen blijven parkeren op het openbaar domein. Bezoekers die voor langere tijd naar de binnenstad komen, worden naar publieke parkings geleid dankzij een slim parkeergeleidingssysteem.

135. We willen de verschillende verkeersstromen scheiden om zo de verkeersveiligheid te verbeteren. Fietspaden en voetpaden worden zo veel mogelijk veilig afgescheiden van de rijbaan en we maken de bewegwijzering voor de fietser zo duidelijk mogelijk. Bij het heraanleggen van straten staat wandel- en fietscomfort voorop.

136. Kruispunten maken we waar mogelijk conflictvrij, zeker op zwarte punten. Veiligheid voor weggebruikers en zeker zwakke weggebruikers blijft het uitgangspunt. Fietsopstelvakken laten fietsers bij groen licht als eerste vertrekken.

137. We voeren de wegmatrix in. Bij elke heraanleg wordt de straat ingetekend afgaande op de breedte ervan. Prioriteit in ruimte gaat naar stappers, trappers en minder mobielen. Hiervoor schakelen we ook ervaringsdeskundigen in.

138. Het bestaande systeem van beperkte fietsstallingen voor fietsen en bakfietsen blijft een aandachtspunt. We voorzien de mogelijkheid van inname van een parkeerplaats voor wagens in een straat met rijwoningen zodat fietsen en bakfietsen niet foutief op het voetpad gestald worden en daar de doorgang belemmeren.

139. We starten een digitaal project rond “schoolroutekaarten” op zodat ouders en kinderen de veiligste weg naar school kunnen uitstippelen.

140. We onderzoeken de parkeertarieven in gelijkaardige steden in Vlaanderen. De huidige parkeertarieven worden hieraan aangepast. Mechelen zal niet duurder zijn dan andere steden.

141. Het aantal parkeerplaatsen in en rond Mechelen wordt verhoogd. De auto is en blijft een essentieel vervoersmiddel voor bezoekers, voor gezinnen met kinderen en voor heel wat werkende mensen.

142. De invoering van een Mechelse lage-emissiezone (LEZ) wordt verder onderzocht. We geven echter prioriteit aan de invoering van een Vlaamse LEZ.

143. We voeren geen infrastructurele maatregelen in die de doorstroming van het verkeer nodeloos belemmeren of onveiliger maken. We herbekijken bestaande situaties op basis van doorstroom en veiligheid. Bij toekomstige wijzigingen wordt vlot gebruik door trappers, stappers en minder mobiele mensen dan ook vooropgesteld.

144. De nieuwe bypass aan het station zal de Mechelse ring ontlasten. Als deze is aangelegd zullen we evalueren of een bijkomende aanpassing aan de ring noodzakelijk is. De ring kan voor ons 2x2 rijvakken blijven om zo voor een betere doorstroming van het verkeer te zorgen. We gaan de Mechelse belastingbetalers niet nodeloos laten opdraaien voor onnodige infrastructuurwerken.

145. Verkeersveiligheid is ieders verantwoordelijkheid. Ook die van de zwakke weggebruiker. We moedigen fietsers en voetgangers dan ook aan om zich hoffelijk en veilig in het verkeer te begeven.

146. De stadsbus moet frequent rijden -ook bij evenementen- en toegankelijke haltes hebben.

147. We maken binnen onze vervoersregio werk van een goede doorstroom naar de belangrijkste Mechelse locaties zoals het nieuwe ziekenhuis, de Nekker, het kerkhof, het stadscentrum, Technopolis, ...

148. We zorgen voor een verbeterde basisbereikbaarheid door aanbieders van vervoer op maat ruime kansen te bieden om hun diensten te ontwikkelen. We denken daarbij aan diverse vormen van fiets- en autodelen.

149. Ook in onze wijken en dorpen bekijken we of er nood is aan buurtparkings en zo nodig zullen we daar ook in investeren.

150. We breiden de autoluwe zone niet verder uit.

151. We voeren het gratis 30 minuten straatparkeren in.

152. We gaan het gesprek aan met de uitbaters van de ondergrondse parkings om parkeerders te laten betalen per 15 minuten in plaats van per begonnen uur.

153. We ontwikkelen een systeem van zorgparkeren voor huisartsen en thuisverpleging. Bewoners kunnen aangeven via een sticker op hun garagepoort of de huisarts of verpleegkundige voor hun poort mag gaan staan.

154. Controles zijn steeds gericht en moeten hinder en overlast van overtreders tegengaan. Ze zijn er niet om de stadskas te spijzen of mensen te pesten.

155. Onze agenten zullen strenger handhaven op roekeloos rijgedrag in winkel- en wandelgebied.

Actiepunten toegankelijkheid

156. Alle stedelijke voorzieningen worden getoetst op toegankelijkheid voor personen met een beperking, voor kinderwagens, rolstoelen en mensen die slecht te been zijn.

157. Openbare toiletten dienen voor iedereen toegankelijk te zijn, ook buiten de kantooruren. We willen binnen en buiten het centrum toegankelijke zelfreinigende toiletten die ook voorzien zijn van luiertafels.

158. Op onze digitale stadskaart duiden we aan waar mensen steeds naar het toilet kunnen gaan. We breiden deze “plaspunten” stelselmatig uit.

159. In het nieuw ontwikkelde toeristisch promotiemateriaal worden symbolen toegevoegd die aanduiden in hoeverre attracties toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers, kinderwagens, rollators, moeilijke stappers, blinden of doven en of er een openbaar toilet is.

160. Bij de herinrichting van het openbaar domein is toegankelijkheid steeds een aandachtspunt. We nemen dan ook sluitende toegankelijkheidscriteria op in onze openbare aanbestedingen.

161. We hebben oog voor de toegankelijkheid van openbaar vervoer haltes in de stad en de dorpen. Ook de wachtruimte trachten we zo comfortabel mogelijk in te richten.

162. We promoten de European Disability Card. Dankzij die kaart kunnen personen met een handicap aantonen dat ze in ons land als zodanig erkend zijn. Daardoor komen ze in alle deelnemende landen van de EU in aanmerking voor specifieke toegangstarieven of andere voordelen in domeinen als cultuur, vrijetijdsbesteding en sport. We willen mensen sensibiliseren zich aan te sluiten en tegelijkertijd het Mechelse aanbod vergroten.

163. We brengen in kaart welke voorzieningen en welk aanbod toegankelijk zijn voor personen met een handicap en mensen die slecht te been zijn. Deze informatie brengen we naar buiten via onze website. We besteden daarbij extra aandacht aan cultuur, horeca, sanitaire voorzieningen, sport en spel. Ondernemers die de toegankelijkheid van hun horecazaak, handelspand of bedrijfsruimte willen verhogen ondersteunen we.

164. Bestaande AED-toestellen worden aangepast en steeds aan de buitenzijde van een gebouw geplaatst. Zo zijn ze ook beschikbaar buiten de openingsuren van de gebouwen.

165. Het stadscentrum moet bereikbaar blijven voor onze hulpbehoevende senioren. Dit kan bijvoorbeeld door woonzorgcentra dicht bij het centrum te voorzien. We gaan hiervoor in overleg met ons Zorgbedrijf Rivierenland.

166. Samen met onze buurgemeenten zetten we in de vervoersregio Mechelen in op bussen die vanuit alle wijken en dorpen de belangrijke plaatsen voor senioren aandoen.

Wonen, kwaliteitsvolle leefomgeving en netheid

Wonen, leefomgeving en netheid

Mechelen is een woonstad. Onze stad kenmerkt zich door een verregaande diversiteit aan woonvormen. De Mechelaar woont in stedelijke binnengebieden en landelijke woonkernen, rond drukke verkeersassen en op rustige woonerven, in grondgebonden herenwoningen en in woontorens, in ruime appartementen en krappe studio’s, in zonovergoten lofts en kwaliteitsvolle assistentiewoningen, in het historisch karakter van de 19e-eeuwse gordel en in spiksplinternieuwe wijken als Papenhof of Manewater.

Deze verscheidenheid geeft Mechelen kleur en glans. Het typeert onze ruimtelijke ordening, het zorgt voor gemeenschapsvorming en sociale cohesie. Het zorgt ervoor dat Mechelaars zich thuis voelen in de stad.

Het Mechelse stadsbestuur moet er dan ook voor zorgen dat het een woonaanbod “voor elk wat wils” blijft bieden. Dat Mechelen een thuis is en blijft voor mensen met een kleinere portemonnee, voor studenten die in de stad willen “blijven hangen” na hun studieloopbaan, voor de steeds grotere groep alleenstaanden, voor tweeverdieners die op zoek zijn naar een ruimere woning, voor senioren die zoeken naar rust dichtbij alle mogelijke voorzieningen, enzovoort.

We zorgen ervoor dat mensen niet alleen een persoonlijke en een professionele loopbaan kunnen uitbouwen in onze stad maar ook een woonloopbaan. Wie het nodig heeft ondersteunen we daarin, wie informatie zoekt over Mechelen als woonstad moet die makkelijk vinden en we trachten een gezond evenwicht te bewaren in het aanbod aan woontypes.

Dat doen we door slim om te gaan met onze beperkte ruimte en door in te breiden in plaats van uit te breiden. Zo bewaren we onze kostbare open ruimte en groengebieden. Het sociale woonaanbod houden we op peil. We praten met ontwikkelaars en vragen hen mee te investeren in de buurt en in voorzieningen en we dragen zorg voor ons historisch stads-DNA door de regels van onze bouwcode aan te scherpen zodat mooie rij- en herenhuizen niet oneindig worden opgedeeld.

Tot slot willen we een concept uitwerken rond betaalbaar wonen. Er gaapt een grote kloof tussen de prijsklasse van de sociale woning en die van de reguliere markt. Heel wat alleenstaanden, beginnende gezinnen en studenten die “blijven hangen” komen niet in aanmerking voor een sociale woning maar hebben nog niet de spaarcent opgebouwd om een woning in de stad te kopen. Deze mensen willen we in de stad houden en naar de stad lokken.

Dankzij een gezonde mix van maatregelen die ondersteunend en handhavend werken willen we ons divers woonaanbod behouden. Zo zorgen we ervoor dat er voor iedereen een gepaste thuis is. Van serviceflat tot studentenkot. Van herenhuis tot studio. Dit slim en evenwichtig pakket aan maatregelen zal zorgen voor een “voor elk wat wils” aanbod in onze fantastische stad.

Wonen is lang niet de enige functie die aanspraak maakt op onze leefomgeving. Mechelen herbergt als centrumstad een veelheid aan functies ook voor de inwoners van onze randgemeenten. Het is een stad om in te werken, te shoppen, te recreëren, een stad om kunst en theater te beleven, een stad om als toerist een aangename tijd door te brengen, een stad met een geschiedenis en historisch erfgoed, een stad met voldoende groen en water en zo veel meer. Bovendien groeit Mechelen, door zijn goede ligging, verder zowel demografisch als economisch.

Om onze leefomgeving kwaliteitsvol te laten groeien zetten we in op de herontwikkeling van vroeger reeds bebouwde delen van Mechelen op goed gelegen plaatsen ontsloten door openbaar vervoer. We kennen hiervan reeds goede voorbeelden zoals de site Comet, de Belgacomsite aan het station, het Arsenaal, enz. We zitten hier versterkt op in en zo realiseren we een verantwoorde verdichting, waarbij we tegelijkertijd nieuwe groene ruimtes en water creëren. Naast onze eigen investeringen in het openbaar domein maken we hiervoor ook transparante afspraken met ontwikkelaars.

Vanzelfsprekend begint een kwaliteitsvolle leefomgeving bij een propere buurt, waarbij zowel de stadsdiensten, burger en verenigingen een belangrijke rol spelen.

Actiepunten wonen

167. Ons woonbeleid steunt op de “woonloopbaan” van de huidige en toekomstige Mechelaars. We sturen aan op een opwaartse woonmobiliteit net zoals in ons sociaal beleid. Mensen stromen door naar geschikte woonvormen volgens hun draagkracht, mogelijkheden en behoeftes. Op die manier trekken we onze “voor elk wat wils” benadering door.

168. Het huren van een sociale woning zou tijdelijk moeten zijn. Toch stellen we vast dat mensen, ondanks hun verbeterde situatie nog te vaak blijven “hangen”. Voor nieuwe sociale huurders is de wetgeving terecht aangepast door N-VA-minister Liesbeth Homans. Maar ook voor mensen die al langer in een sociale woning verblijven, bekijken we of de opstap naar een reguliere woning niet kan gemaakt worden. Dit is goed voor hun zelfredzaamheid en door een verbeterde doorstroming maken we plaats voor mensen en gezinnen die er op dat moment meer nood aan hebben.

169. De toewijzing voor sociale woningen zal nog meer aandacht aan de binding met Mechelen besteden. Zeker voor Mechelaars die het wat moeilijker hebben is wonen in eigen streek des te belangrijker. De nabijheid van een goed netwerk van vrienden, buren, familie en mantelzorgers is vaak van cruciaal belang.

170. Als men kapitaal of onroerende goederen heeft kan men geen aanspraak maken op een sociale woning. Het verzwijgen van onroerend bezit, domiciliefraude en onderverhuring wordt niet getolereerd. We controleren dan ook steeds de kadastergegevens en onderzoeken bovendien hoe we onroerende goederen in herkomstlanden kunnen opsporen.

171. We creëren in eerste plaats geen bijkomende sociale woningen maar investeren wel in duurzame renovatie en passieve vernieuwbouw van het sociale woonaanbod. Lagere energiefacturen zijn immers van goudwaarde voor mensen in een sociale woning.

172. We blijven streng toekijken op de kennis van het Nederlands bij het toewijzen van sociale woningen. De leefbaarheid van onze buurten of wijken staat of valt met communicatie. Als mensen niet kunnen praten met elkaar wordt het samenleven bijzonder moeilijk.

173. We installeren een meldpunt om te bemiddelen bij huurconflicten. Bij achterstallige betalingen zal ons sociaal huis tussenkomen om een afbetaalplan op te maken in samenspraak met huurder én verhuurder. De verhuurder krijgt zijn centen en de huurder lost de schulden af voordat het conflict escaleert en de deurwaarders- of gerechtskosten oplopen.

174. Door te werken met sociale leningen en het creëren van wooneilanden willen we het verwerven van een eigen woonst vergemakkelijken. Eigendom is nog steeds één van de beste garanties tegen armoede.

175. We ontwikkelen een concept van betaalbaar wonen om starters, alleenstaanden en jonge gezinnen aan te moedigen een woning te vinden. Door te werken met erfpachtconstructies wordt de grondwaarde van woningen en appartementen niet doorgerekend zodat de aankoopprijs wordt gedrukt. Dit kan met gronden van de stad maar we willen ook ontwikkelaars en andere partners zoals KLEMO bij dit concept betrekken.

176. We kijken ook naar nieuwe woonvormen zoals kangoeroewonen, samenhuizen, tiny houses, wonen boven winkels en co-housing. We werken aan een premiestelsel om innovatieve woonvormen aan te moedigen.

177. Bij het aansnijden van nieuwe woongebieden heeft de stad specifiek aandacht voor betaalbare en kwaliteitsvolle eengezinswoningen en appartementen voor middenklassegezinnen. Door dit aanbod op de woonmarkt te vergroten trekt de stad meer middeninkomens aan die ook lange tijd aan de stad verbonden blijven.

178. Ontwikkelaars bouwen bijzonder graag in een woonstad als Mechelen. We werken dan ook, in het kader van de omgevingsvergunning, een instrument uit van stedenbouwkundige ontwikkelingslasten zodat projectontwikkelaars rechtstreeks bijdragen aan de opwaardering van de buurt waarin ze bouwen. Dat kan zich vertalen in de aanleg van een speeltuin, van groenvoorzieningen, in een extra investering in de nabije basisschool of in het aanbieden van enkele betaalbare woningen. Dat is goed voor de stad, dat is goed voor het project dat op til staat en dat is zeker goed voor de Mechelaar.

179. Onze voor “elk wat wils” aanpak biedt een evenwichtig geheel aan maatregelen voor verschillende woonprofielen. Deze positieve en vraaggestuurde aanpak maakt de veelbesproken praktijktesten voor discriminatie op de huurmarkt helemaal overbodig. Informeren en sensibiliseren zullen leiden tot zelfregulering, maar misbruiken pakken we aan.

180. We pakken de laatste kankerplekken in de stad aan door de belasting op leegstand cumulatief per m² op te trekken. Krotten maken zo plaats voor nieuwe, kwaliteitsvolle woningen.

181. Onze woningen zijn ons stedelijk DNA. De woonkwaliteit is dan ook van cruciaal belang voor de stad en voor het welzijn en de veiligheid van onze inwoners. We vragen daarom eigenaars om voor elke nieuwe verhuring een conformiteitsattest voor te leggen. We voeren deze verandering stelselmatig in en beginnen met de woningmaatschappijen met een groot aanbod.

182. Ons Zorgbedrijf Rivierenland biedt een gamma aan thuisdiensten dat mensen in staat stelt zo lang mogelijk kwalitatief thuis te blijven wonen. We maken dan ook afspraken met ons Zorgbedrijf om die dienstverlening te optimaliseren.

183. Er moet een voldoende groot aanbod aan assistentiewoningen zijn. We laten hier volop de privé-markt spelen en zullen voor wijken waar het aanbod ondermaats blijft of voor wijken waar de prijzen te hoog blijven extra aanbod creëren vanuit Zorgbedrijf Rivierenland. Binnen deze projecten bedden we een lokaal dienstencentrum in.

Actiepunten kwaliteitsvolle leefomgeving

184. Ons omgevingsbeleid steunt op het duurzaam omgaan met de grondstof ruimte en het realiseren van een kwaliteitsvolle leefomgeving voor elke Mechelaar, zowel in de (stedelijke) kernen als elders in Mechelen.

185. We stemmen onze omgevingsvisie af met de buurgemeenten. Immers keuzes in Mechelen hebben impact op onze buurgemeenten en omgekeerd. Aldus werken we aan een ‘stadsregionale’ omgevingsvisie samen met onze buurgemeenten. Zo werken we samen en zijn we geen concurrenten van mekaar zoals nu dikwijls wel het geval is.

186. We stemmen het mobiliteitsbeleid in de vervoersregio af op het ruimtelijk ontwikkelingsbeleid zodat we nieuwe ontwikkelingen goed afstemmen op de ontsluiting met het openbaar vervoer.

187. We gaan in overleg met de bedenkers van “de grond der dingen”, het Mechels stadsproject dat elke Mechelaar een Mechelse vierkante meter schonk en zo deed brainstormen over de invulling van onze openbare ruimte. We willen samen met hen een aantal goede ideeën ondersteunen en verwezenlijken.

188. We maken in de kernen meer plaats voor groen en water en we verbinden groene ruimtes tot een toegankelijk netwerk. Op plaatsen met tekort aan groen, maken we ruimte vrij door de afbraak van bestaande infrastructuur of door te ontpitten (bebouwing in het binnengebied verwijderen voor de aanleg van publieke, private of gemeenschappelijke buitenruimte).

189. We schrijven horeca- en handelsconcessies uit voor ongebruikte prieeltjes, paviljoenen en pleintjes. Dit zal zorgen voor extra dynamiek en gezelligheid in de stad.

190. We maken een transparant kader voor afspraken in het belang van de Mechelaar met ontwikkelaars die in onze stad investeren in projecten.

191. We gaan op zoek naar sites voor stadslandbouw. De Mechelaar is immers op zoek naar gezonde voeding, groen en sociaal contact. Het kan gaan om tuinen, binnengebieden en te ontpitten ruimte maar ook om daken van nieuwe ontwikkelingen. We ondersteunen dan ook burgerinitiatieven die op groendaken aan stadslandbouw willen doen en ook het verticaal groen wordt aangemoedigd via de omgevingsvergunning.

192. We stimuleren korte ketens en geven de voorkeur aan lokale producenten voor afnames door de stad. Dit organiseren we via de gunningscriteria zodat lokale producenten voorrang krijgen op gelijkwaardige internationale producenten.

193. We ontwikkelen een integraal waterplan voor Mechelen dat huidige en toekomstige initiatieven in kaart brengt en een duidelijke lijn uittekent voor het Mechelse integrale waterbeheer. In het afgeven van omgevingsvergunningen moeten we streng toekijken op waterbuffering en infiltratie. Bij het aansnijden van nieuwe verkavelingen voorzien we in voldoende open grachten en wadi’s.

194. Om de vergroening van onze stad door te trekken voorzien we voor elke heraanleg van het openbaar domein voldoende plaats voor inheemse bomen, bloemen en struiken. We zullen ook City Trees plaatsen in de stad. Dit zijn slimme installaties van planten, regenwateropvang, rustbanken en zonnepanelen. Een city tree is slim, mooi en heeft hetzelfde effect op onze luchtkwaliteit als 275 bomen samen.

195. In de nieuwe woonwijk tussen de Dijle, de Guido Gezellelaan en de N16 wordt een warmtenet aangelegd. Dit is een concept om restwarmte, bijvoorbeeld van een fabriek of verbrandingsoven, of aardwarmte van diep onder de grond, te gebruiken voor de opwarming van water. Samen met Fluvius en Warmte@Vlaanderen bekijken we of er nog warmtenetten kunnen worden aangelegd in de stad. We kijken er op toe dat de energiefactuur voor onze inwoners niet stijgt.

196. De stad geeft het goede voorbeeld en investeert in duurzaamheid en energiezuinigheid. De meest duurzame energie is de energie die niet gebruikt hoeft te worden. We zetten in op energiezuinige verlichting, een duurzaam wagenpark, isoleren van daken en muren, zonnepanelen en hoogrendementsglas. Bij openbare aanbestedingen wordt duurzaamheid steeds meer een belangrijk beoordelingscriterium.

197. We promoten zonnedelen. Mensen die geen eigen dak hebben omdat ze in een appartement wonen, kunnen gebruik maken van het dak van een ander voor hun zonnepanelen.

198. We vormen Energiepunt Mechelen om tot een energie- en ecovriendelijke hub waar de Mechelaar laagdrempelig kennis kan maken met duurzaamheid.

199. We putten bestaande energiesubsidies uit, ook en vooral van hogere overheden, vooraleer extra energiesubsidies uit te werken. Het aanbod van subsidies om de duurzaamheid te verbeteren is niet meer het enige probleem, de weg ernaartoe vinden is dat meer en meer.

Actiepunten netheid

200. Netheid is de start van veel goede ontwikkelingen. Vandaag nemen onze stadsdiensten al heel wat netheidstaken op: de straat vegen, opruimen, afval ophalen, vuilnisbakken plaatsen, sluikstort verwijderen. We sensibiliseren onze burgers om samen met ons de stad proper te houden. De campagne “Stad om te Zoenen” trekken we dan ook door, door jaarlijks een lentepoets te organiseren.

201. We schrijven een impulssubsidie uit voor verenigingen die zich inzetten om drie keer per jaar de buurt op te ruimen.

202. We zetten nog meer in op de sluikstortcel die meldingen opvolgt en het GAS-reglement gebruikt om kordaat PV’s uit te schrijven.

203. Bij de uitbreiding van ons ANPR netwerk zullen we een verhoogde waakzaamheid hebben voor sluikstorters.

204. We ontwikkelen een app zodat Mechelaars sluikstort en uitpuilende vuilbakjes maar ook overstroomde rioolputjes, putten in de weg, e.d.m. met één klik via de smartphone kunnen melden.

205. Organisatoren van evenementen zorgen dat het openbaar domein na festiviteiten er terug proper bijligt. Dit nemen we op als voorwaarde in hun tijdelijke vergunning.

206. Uitpuilende vuilnisbakken zijn een terechte bron van frustratie. Investeren in technologie kan hier een oplossing bieden. We plaatsen stelselmatig sensoren in vuilnisbakken zodat de diensten kunnen zien wanneer ze bijna vol zijn en opgehaald moeten worden. Dit maakt de ophaling efficiënter en zorgt voor een netter straatbeeld.

207. We voeren werkstraffen in voor sluikstorters. Ze zullen zelf mee sluikstort moeten opruimen. Wie in de onmogelijkheid is om een werkstraf uit te voeren, krijgt een boete opgelegd.

Financieel gezond

Financieel gezond

De financiële draagkracht van onze stad is de afgelopen drie bestuursperiodes op de proef gesteld. Vooral in de jaren na de eeuwwisseling kon de stadskas het investeringsritme nauwelijks volgen. Het heeft Mechelen opgezadeld met een historische schuld van afgerond 3 500 euro per Mechelaar. Meer dan drie keer het Vlaamse gemiddelde.

De infrastructuur in onze stad is erop vooruit gegaan en de stad trekt ondernemers, creativiteit, tweeverdieners en steeds meer toeristen aan. We maken ons dan ook sterk dat de vele investeringen zullen lonen, zoals de tevredenheidscijfers al aangeven.

We moeten wel blijven inzetten om financieel draagkrachtige gezinnen naar Mechelen te halen zodat er financiële ruimte komt. Met onze focus op veiligheid, identiteit, bereikbaarheid en ondernemen willen we dat doel bereiken.

Financiële ruimte zal nodig zijn. De N-VA wil de stad beheren als een goede huisvader en ervoor zorgen dat de Mechelaar op beide oren kan slapen. Dat betekent dat we van nu af aan slimmer moeten omspringen met onze investeringen en niets meer uitgeven wat we niet hebben.

Ook financiële spielerei die enkel dient om de rapportering op te smukken en het herschikken van schulden naar dochters van de stad, verbannen we definitief uit ons beleid. Mechelen zal transparanter worden, zowel in zijn financieel beleid als in de financiële rapportering.

Actiepunten financieel beleid

208. De Vlaamse overheid legt een budget in evenwicht op voor de hele bestuursperiode. Mechelen wil echter verder gaan en élk jaar een budget in evenwicht indienen. We streven naar een begroting die een ambitieus maar slim investeringsprogramma vertaalt in een meerjarenplan dat wordt opgesteld en uitgevoerd zonder belastingen te verhogen.

209. We maken een lijst op van te valoriseren patrimonium. De opbrengst van de verkoop hiervan gaat in de eerste plaats naar schuldafbouw, zonder evenwel aan uitverkoop te willen doen. Deze opbrengsten kunnen daarnaast ook gebruikt worden om investeringen te bekostigen zónder bijkomend te lenen. Dat is positief voor onze schuldgraad en ons financieel evenwicht.

210. Het lokaal rendement op investeringen (LROI) gebruiken we als leidraad voor verkoop van onroerende goederen.

211. De structureel recurrente uitgaven moeten steeds lager zijn dan de recurrente inkomsten.

212. Tekorten worden door besparingen op recurrente uitgaven opgevangen. Belastingen worden dus niet verhoogd.

213. De meerjarenbegroting en de jaarlijkse bijsturingen worden openbaar gemaakt in éénvoudig hanteerbare en begrijpbare bestanden om zo de transparantie te verhogen.

214. Indien er ruimte komt voor een belastingverlaging, moet het bij voorkeur gaan om een verlaging van de inkomstenbelasting. Dit komt immers ten goede aan iedereen die werkt, spaart en onderneemt. Daarnaast rationaliseren we kleinere belastingen met een grote administratieve inningskost vanuit een gezond “sop-kool” principe.

215. De Stad Mechelen moet financieel performanter worden. Alle zusters en dochters van de stad krijgen een strak en budgettair carcan opgelegd waarbinnen ze dienen te rapporteren en waarbinnen we, op niveau van de stedelijke groep, onze schulden consolideren. Alle mogelijke informatie wordt op een eenvoudige wijze gedeeld met de gemeenteraad en de burger.

216. We streven naar een efficiënte en slanke overheid door in te zetten op digitalisering en automatisering. We willen ook meer gebruik maken van externe krachten om bijvoorbeeld piekmomenten op te vangen en stellen sterk in vraag of we als stad alles zélf nog moeten doen. Logischerwijs gebeurt dit kwaliteitsvol en met controle op de geleverde diensten.

217. De laatste jaren zijn de nodige investeringen om Mechelen terug op de kaart te zetten gebeurd. Dit ging gepaard met een stijging van de schuld. Wij blijven investeren en doen dat doelmatig, voornamelijk in veiligheid, netheid en onderhouden van onze infrastructuur.

218. Enkel als we voldoende financiële draagkracht hebben gaan we leningen of andere financieringsvormen aan. We lenen niet voor exploitatie-uitgaven. We schuiven schulden niet door naar dochters van de stad.

219. Met doordacht financieel (thesaurie)beleid proberen we de rentelast verder te drukken.

220. We moeten als stad niet alles zelf doen. We spreken verschillende partners aan om ons beleid mee vorm te geven. Omdat er verschillende vormen van samenwerking en betoelaging zijn gaan we steeds op zoek naar de best mogelijke manier. Dit is afhankelijk van de partner –een vzw, een andere overheidsinstantie, een groep vrijwilligers- en de aard van de opdracht. We houden hier uiteraard de vinger aan de pols om elke opdracht op de best mogelijke manier aan de best mogelijke partner te gunnen.

221. We gaan nog beter en verstandiger beheren. Met eenmalige inkomsten verbeteren we onze balans en kunnen we broodnodige reserves aanleggen, onder meer voor de stijgende pensioenlasten.

222. We onderzoeken hoe we verpauperde buurten kunnen opwaarderen door investeerders in die buurten aan te trekken met verlaagde opcentiemen op de onroerende voorheffing. We voorkomen zoveel mogelijk simpele verschuivingen van investeringen.

223. Inwoners en bedrijven kunnen voorstellen doen die bijdragen tot een gezond financieel beleid. Elk voorstel verdient een grondig onderzoek en reactie.

224. Subsidies van de stad worden gekoppeld aan meetbare en duidelijke doelstellingen. We stimuleren onze partners ook eigen inkomsten te verwerven. Dat maakt hen minder afhankelijk van overheidssteun.