Wonen

Mechelen heeft veel troeven voor haar bewoners. Denken we maar aan de nabijheid van scholen, een waaier van culturele, sportieve en culinaire ontspanning, een uitgebreid winkelcentrum …

De bevolkingsaangroei en gezinsverdunning leggen echter een grotere druk op de woonmarkt, waardoor de prijzen stijgen. Huren of kopen wordt voor flink wat Maneblussers onbetaalbaar. De toenemende vergrijzing en gezinsverdunning genereren bovendien een specifieke woonbehoefte: starterswoningen, kangoeroewoningen, aangepaste woonvormen voor senioren, …

De afgelopen legislatuur werd veel in het stadscentrum geïnvesteerd, wat nodig was. Maar in heel wat woonbuurten is er nog werk aan de winkel. We willen de woon- en omgevingskwaliteit verbeteren, de veiligheid verhogen en het buurtbewustzijn herwaarderen.

Sociale huisvesting is vandaag al een speerpunt in Mechelen. Getuige hiervan is het groot aantal sociale woningen die we echter kwalitatief op peil moeten houden.

Concreet:

 • We zetten in op mogelijkheden om een eigen woning te verwerven als verzekering voor de toekomst. Voor wie dit onhaalbaar is dient een voldoende aanbod kwaliteitsvolle huurwoningen ter beschikking te zijn.
 • Bewaking van de kwaliteit van het woningbestand en een doordacht aanbodbeleid zijn cruciaal in het bewaken van het afstemmen van de woningbehoefte op het aanbod op de woningmarkt. De regierol ligt daarvoor bij het stadsbestuur.
 • Via de Woonwijzer wordt correcte informatie voorzien, daarvoor dienen voldoende mensen aangesteld te zijn. De stad draagt er zorg voor dat de bouwdienst optimaal kan functioneren en dat stedenbouwkundige vergunningen tijdig afgeleverd worden.
 • Mechelen pakt de leegstand en verwaarlozing van panden aan. Zij tasten immers de leefbaarheid van een woonbuurt aan. De leegstandtaks blijft een belangrijk instrument in deze strijd.
 • Mechelen lanceert een nieuw initiatief om wonen boven winkels te stimuleren. Zo blijven winkelstraten na sluitingsuur bewoond en dit zorgt voor extra veiligheid en sociale controle.
 • Buurt vormen is een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid en bewoners samen. De stad zorgt voor groene, veilige en aangename woonbuurten. De bewoners geven de buurt of wijk een ziel en kunnen rekenen op ondersteuning en wisselwerking met de stad via de wijkraad en wijkmanager.
 • Het correct toepassen van de watertoets vermijdt dat er in de toekomst nog gebouwd wordt op gronden die daar niet voor geschikt zijn wegens het overstromingsrisico. N-VA wil dat het bestuur toekomstige kopers en bouwers grondig informeert over de mogelijke overstromingsrisico’s van de gronden die ze wensen te kopen.
 • Toegankelijke groene en recreatieve ruimtes zijn belangrijk, net als het zoeken naar verbindingen met bestaande trage wegen (routes voor voetgangers en fietsers).
 • N-VA pleit voor de uitbreiding van volkstuintjes. Deze bieden de mogelijkheid aan wie geen tuin heeft toch zelf groenten te kweken. Bovendien dragen ze bij tot sociale contacten.
 • Mechelen investeert samen met Vlaanderen verder in de renovatie van haar sociale woningen. Zo verhogen we de leefkwaliteit en besparen we energie.
 • We streven naar een optimale benutting van het patrimonium en een inkorting van de wachtlijsten.
 • Domiciliefraude wordt niet getolereerd. Het toewijzingsbeleid moet eerlijk en transparant zijn. Wie een sociale woning toegewezen krijgt, weet dat na verloop van tijd, bv. bij wijziging van de gezinssituatie een andere woning kan toegewezen worden.
 • Mechelen stimuleert de verdere groei van het sociaal verhuurkantoor.
 • Het Sociaal Huis Mechelen voorziet in een voldoende aantal noodwoningen en noodopvang om crisissituaties op te vangen. In dit kader experimenteert Mechelen met nieuwe opvangvormen.

Nieuws over dit onderwerp

Huis Cadix krijgt opnieuw een sociale bestemming

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent 594.821,43 euro toe voor de restauratie van Huis Cadix in Mechelen. “Het beschermde huis Cadix wordt samen met twee aanpalende panden …

Een commissie voor de galerij

De stad lanceerde maandagnamiddag een herstartplan voor Mechelen. Waar het niet mogelijk was het voor de algemene raadscommissie te bezorgen aan de raadsleden, werd het wel in de namiddag al naar de …